WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa.Bประชมกกร

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เติบโตชะลอลงจากช่วงครึ่งปีแรก

     ผลประชุม กกร.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่ประชุม กกร. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เติบโตชะลอลงจากช่วงครึ่งปีแรก จากการส่งออก และการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวดีขึ้น จากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งออกที่เติบโตสูงขึ้น ส่งผลให้ที่ประชุม กกร. มองว่า ภาพเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561 จะยังขยายตัวไม่ต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ 4.4% เช่นเดียวกับการส่งออกที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ในกรอบล่างของประมาณการที่ 8.0%

      สำหรับในปี 2562 นั้น การส่งออกของไทยอาจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ตามการชะลอตัวของทิศทางเศรษฐกิจหลักต่าง ๆ ในโลกที่ยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายประการ ขณะที่ยังต้องติดตามประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งหากคลี่คลายไปในทางที่ดี จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่มีต่อการส่งออก ทั้งนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คงจะต้องพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนที่จะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และการใช้จ่ายของครัวเรือนภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อผนวกกับการทยอยฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะเป็น ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและความเสี่ยงของสถานการณ์ Brexit ตลอดจนการฟื้นตัวกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศ ที่จะมีผลต่อการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

     นอกจากนี้ ต้องติดตามสถานการณ์บรรยากาศของการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการคนจน น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้เป็นปกติในช่วงกลางปี 2562 หากปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลงโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!