WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BOI หรญญา สจนยบอร์ดบีโอไอส่งเสริม 'การเกษตรสมัยใหม่' พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

        บอร์ดบีโอไอสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรก้าวสู่'อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่' โดยเปิดประเภทกิจการให้ส่งเสริม คือ "กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

        นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายสำคัญหลายเรื่องภายใต้นโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ได้แก่

       1. นโยบายยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดให้การส่งเสริมกิจการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยคือ ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการออกแบบทางวิศวกรรมมาปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น เช่น ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบการควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ปุ๋ย และระบบตรวจจับหรือติดตามสภาพต่างๆโดยผู้ให้บริการด้านนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5ปี

       นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรรายเดิมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานสากลที่ประเทศไทยมีผู้ได้รับการรับรองน้อย เช่น มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO22000) เป็นต้น เพื่อให้สินค้าเกษตรของไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและสามารถขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยจะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการยกระดับมาตรฐาน โดยกำหนดให้ยื่นคำขอรับส่งเสริมภายในสิ้นปี 2563

      2. นโยบายสนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมหรือผู้ลงทุนใหม่ที่มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนและเพื่อให้เป็นการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในประเทศหากมีการใช้ของในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรทั้งหมดก็จะได้รับสิทธิเพิ่มจากเดิมจำกัดไม่เกินร้อยละ 50 มาเป็นไม่เกินร้อยละ 100

                ทั้งนี้ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพข้างต้น รวมถึงมาตรการปรับปรุงประสิทธิ ภาพโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนา กำหนดให้ยื่นคำขอรับส่งเสริมภายในสิ้นปี 2563

      นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติม โดยให้กิจการในกลุ่มA1 และ A2ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 8 ปี สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการหากมีการลงทุนเพิ่มในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งขยายขอบเขตกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันใช้ชื่อกิจการ "สถานฝึกฝนวิชาชีพ" ให้เปลี่ยนเป็น "กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งจะครอบคลุมเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ และสถาบันการศึกษาภาคเอกชนด้วย

BOI ประเดิมส่งเสริมการลงทุนโครงการตาม พ.ร.บ.ใหม่ ผลิตยาชีววัตถุครั้งแรกในไทย มูลค่า 2,266 ลบ.

      บีโอไอ ประเดิมส่งเสริมโครงการตาม พ.ร.บ.ใหม่ ผลิตยาชีววัตถุครั้งแรกในไทย ให้แก่บริษัท เอบินิส จำกัด  เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,266 ล้านบาท เน้นวิจัยพัฒนาชีววัตถุและยาชีววัตถุเพื่อใช้สำหรับรักษามะเร็ง - โรคแพ้ภูมิตัวเอง

       นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้พิจารณาให้การส่งเสริมแก่กิจการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตเภสัชชีววัตถุ แก่บริษัท เอบินิส จำกัด ซึ่งเป็นกิจการของคนไทย ถือหุ้นโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งร่วมมือกับบริษัท ซิมับ จำกัด บริษัทภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศคิวบาและเป็นผู้ผลิตยากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (BIOPHARMACEUTICALS) ชั้นนำ  ของโลก เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,266 ล้านบาท

      โครงการนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและผลิตเภสัชชีววัตถุและยาชีววัตถุในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ที่ผลิตจากเซลล์สัตว์และยังไม่เคยมีการผลิตในประเทศไทยมาก่อน เพื่อใช้สำหรับรักษาโรคในคน ได้แก่ โรคมะเร็ง (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้) และโรคแพ้ภูมิตัวเอง (โรครูมาตอยด์ โรคภูมิแพ้ และโรคสะเก็ดเงิน)

       “ยาชีววัตถุส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกาย มีหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆ ในร่างกาย และสามารถบำบัดรักษาอาการผิดปกติต่างๆ ได้ จึงสามารถรักษาอาการป่วยต่างๆได้โดยการฉีดยาชีววัตถุเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ยาชีววัตถุบางกลุ่มก็สามารถรักษามะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจง ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง และไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกายเหมือนยาเคมีบำบัดในรุ่นเดิมๆ แต่ยา  ในกลุ่มนี้เป็นยาสมัยใหม่ จึงมีราคาสูงมาก และที่สำคัญโครงการนี้มีจะมีการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุต้นแบบหนึ่งรายการ ที่สามารถใช้รักษาโรคแพ้ภูมิตนเองที่ทำงานโดยหยุดการโจมตีของเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ให้ไปทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ ด้วยกลไลการออกฤทธิ์แบบใหม่ โดยคนไข้สามารถนำมาฉีดเองที่บ้านได้ ถือว่าเป็นยาต้นแบบครั้งแรกของโลก ที่มีการทำงานในลักษณะดังกล่าวและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล” นางสาวดวงใจกล่าว

  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า โครงการนี้เป็นการผลิตยาแนวใหม่โครงการแรกในประเทศไทย ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตัวยาชีววัตถุของผู้ป่วยในประเทศไทย ช่วยยกระดับเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออกยาชีววัตถุในอนาคต

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ การวิจัยพัฒนา ขั้นตอนการผลิต สูตรการผลิต และการควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงพิจารณาให้การส่งเสริม และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 10 ปี เป็นโครงการแรกด้วย

 สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!