WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BOIดวงใจ อศวจนตจตรบีโอไอ ดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่าย

     บีโอไอร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น สร้างความร่วมมือครั้งใหญ่ระดับชาติ เน้นการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย พร้อมเสนอแผนจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเอสเอ็มอีไทย-ญี่ปุ่น เตรียมจัดทัพธุรกิจไทยเยือนมิเอะกลางปี 2561

     นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการหารือกับนายเอเค ซึซึกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ พร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นรวม 20 ราย ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะตระหนักดีถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย ที่ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จังหวัดมิเอะจึงสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอีของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบีโอไอเสนอให้มีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เอสเอ็มอีไทย ตลอดจนการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองฝ่าย

      นางสาวดวงใจ กล่าวต่อไปว่า บีโอไอจะจัดทำแผนความร่วมมือด้านการลงทุนกับจังหวัดมิเอะโดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการจับคู่ธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มี MOU ร่วมกันมาเกือบ 5 ปี สำนักงานคาดว่าจะจัดคณะเอสเอ็มอีไทยในสาขาเป้าหมาย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปเยือนจังหวัดมิเอะ ในช่วงกลางปี 2561 โดยในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องมือแพทย์

      สำหรับจังหวัดมิเอะนั้น มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับบีโอไอมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้สนับสนุนกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนของบีโอไอเป็นประจำทุกปี และได้ลงนาม MOU ระหว่างกันในปี 2556 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ จังหวัดมิเอะมีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรในการผลิตอาหาร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยก็มีศักยภาพสูงและสามารถเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจกันได้ นอกจากนี้ จังหวัดมิเอะยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งเมดิคัล วัลเลย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีแก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วนของไทย

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน

      รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายอภิจิน โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 1.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 4.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 6.สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) 7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 8.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9.สถาบันยานยนต์ 10.สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 11.สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 12.สถาบันไทย-เยอรมัน 13.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) และ14.บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะประสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายนำประเทศไทยและอุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!