WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เพียงแต่ปีนี้จะเป็นการกล่าวนำสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แทน โดยมีการการจัดตั้งเวทีขนานกับถนน มีพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลัง

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับกำลังทหารทั้งหมดจะรวมพลขั้นต้นจากบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อเดินสวนสนามเข้าประจำที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยในระหว่างการเดินสวนสนาม ได้ปฏิบัติท่าเคารพ "แลซ้าย" ขณะผ่านพระที่นั่งไชยชุมพล ซึ่งเป็นพระที่นั่งฯ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประทับ เพื่อใช้ทอดพระเนตรตรวจตราการฝึกทหาร จากนั้นเป็นการกระทำพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล จำนวน 12 หมู่ธง (เว้นกองพันทหารม้ารักษาพระองค์) เข้าประจำแท่นบนเวที พร้อมเข้าสู่พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยทหารรักษาพระองค์ นำโดย พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดตั้งแถวหัวหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

     จากนั้น ผบ.สส.ขึ้นบนเวทีถวายพานพุ่ม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวถวายราชสดุดี ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ ที่ได้นำพสกนิการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยังความผาสุกมาสู่พสกนิการทุกหมู่เหล่า ทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

     ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยจาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร ทรงตรากตรำพระวรกายมาตลอดโดยมิทรงแสดง ให้เห็นว่าเหนื่อยแต่ประการใด ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของพสกนิกรชาวไทย ให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาสุดที่จะพรรณนาดุจดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจนับเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง และแซ่ซ้องสรรเสริญในหมู่ชาวไทย และนานาประเทศอย่างกว้างขวาง เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษา ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

   จากนั้น ผบ.สส.ได้กล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ว่า "ข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ" กล่าวจบ ทหารรักษาพระองค์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทำการปล่อยลูกโป่ง แพรถวายพระพร และปืนใหญ่ยิงสลุต จำนวน 21 นัด และเลิกแถวสวนสนาม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!