WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Gกฤษฎา บญราชปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.เร่งงานโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจ

      บ้านเมือง : นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง 2 พระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

     ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำ "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมสานพลังประชารัฐ อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 984 หลัง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

     สำหรับ การขับเคลื่อนโครงการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแกนหลักสานพลังประชารัฐในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการ และขับเคลื่อนในรูปแบบ "คณะกรรมการ" ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรศาสนา ผู้นำองค์กรชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน จากกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้ดำเนินงานในลักษณะการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้แรงงานจากผู้เสียสละแรงงานเป็นลำดับต้น หรืออาจใช้วิธีการจ้างแรงงานก่อสร้างตามความจำเป็น

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสในสังคมให้ได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต และที่สำคัญการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้เกิดจากพลังประชารัฐ ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำความดีด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!