WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aกำนนผใหญ

กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙

    เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แด่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๓ รางวัล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้ใช้สิทธิ์ในการปกครองตนเอง โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน จึงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เมื่อ ๑o สิงหาคม พ.ศ.๒๔๓๕ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๒๔ ปี  ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยก่อน มีหน้าที่ในการช่วยประสานกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน และดูแลความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  แต่ในปัจจุบันนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาพสังคมในยุคนี้ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หรือการดูแลทางด้านความปลอดภัยให้กับคนในหมู่บ้าน เป็นต้น การปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น

      ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปรากฏต่อสาธารณชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดงาน พิธีมอบรางวัลกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙  ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในปีนี้  โดยจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี  ซึ่งมีผู้เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖๓ คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน ๑๓๑ คน แยกเป็นชาย ๑๒๓ คน หญิงจำนวน ๘ คน ส่วนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน ๑๓๒ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๑๐๕ คน หญิงจำนวน ๒๗ คน  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญ มีเกียรติศักดิ์ศรี  มีบทบาทและความสำคัญต่อบ้านเมือง นอกจากนี้ยังยกย่องสุดยอดกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศให้มีความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมได้ประจักษ์ถึงความสำคัญ ผลงาน คุณความดี และเกียรติภูมิของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป

     ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย การนำเสนอประวัติความเป็นมาของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อีกทั้งการนำเสนอผลงาน เพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเชิงบวกต่อสาธารณชน  ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถือเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำของตำบล หมู่บ้าน ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ประสานประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นผู้นำคอยเชื่อมโยงเพื่อสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพขึ้นในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน เพื่อนำนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่และส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน มีความสงบสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน รวมถึง การอุทิศกำลังกายกำลังใจ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการอำนวยประโยชน์ และแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!