WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ASIAพชต อคราทตยครม.แต่งตั้งบอร์ดการเคหะฯ 10 คน ให้พิชิต อัคราทิตย์นั่งประธาน

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 10 คน ทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้

     1. นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ 2. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 3. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ 4. พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการ

    5. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ 6. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ กรรมการ 7. พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย กรรมการ 8. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการ 9. นางสาวจิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ 10. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!