WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

111หมบาน

โครงการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 'Life of OTOP Village Photo Contest' จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แนวคิด หลักเกณฑ์การประกวด และกรอบกติกา

   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว - Life of OTOP Village Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร โดยภาพที่ส่งประกวดเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีทั้งหมด 111 หมู่บ้านทั่วประเทศ และสอดคล้องกับแนวคิด “คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยว” และมิติการพัฒนา 4 หัวข้อ หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ได้แก่

1.   People : ด้านผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ ประชาชนมีความรักและความสามัคคี

2.      Product : ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น

3.   Place : ด้านสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

4.   Preserve : ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ระดับการประกวด : แบ่งเป็น 2 ระดับ (ส่งได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ)

1.   ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา

2.   บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

 

กติกา และเงื่อนไขการส่งภาพ

1.   ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของ 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการประกาศโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการฯ

2.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดถ่ายเอง และมีลิขสิทธิ์ในภาพนั้นๆ โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ห้ามส่งภาพของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของผู้อื่น

3.   ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งประกวดต่อผู้ส่งประกวด 1 คน แต่ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่ายภาพจนถึงวันปิดรับสมัคร

4.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

5.   ต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และ/หรือต้องไม่เคยตีพิมพ์ ไม่เคยเผยแพร่ หรือโฆษณาผ่านสื่อใด ๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งสิทธิ์ใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด จนเกิดการฟ้องร้อง และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

6.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าว รวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

7.   ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ และมีสิทธิ์จัดหมวดหมู่ จัดแสดงผลงาน รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดประกวด และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน/องค์กร และการประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าพ

8.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเพียง 1 ระดับเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว

9.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดรับทราบกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ทุกประการ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

10.   หากพบว่าภาพที่ส่งประกวด หรือผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด แม้ว่าจะสิ้นสุดการประกวดไปแล้ว ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด

11.   สงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ข้าราชการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการการจัดประกวดครั้งนี้ส่งภาพเข้าประกวด

12.   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13.   ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รูปแบบไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด

1.   ภาพถ่ายที่ส่งประกวด สามารถเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม (สแกนภาพจากกล้องฟิล์ม)

2.   ไฟล์รูปภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2400 pixels มีความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

3.   รูปแบบไฟล์ .jpeg เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นนามสกุลอื่นๆ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเก็บ RAW FILE ไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบ

 

เกณฑ์การตัดสิน

1.   การนำเสนอเนื้อหาของภาพตรงตามแนวคิดการจัดประกวด และสื่อถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน OTOP นั้นๆ 

2.   ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบ

3.   ความคิดสร้างสรรค์

4.   เทคนิคการถ่ายภาพ

 

เงินรางวัล

1.   ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา

   - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

2.   บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

   - รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

 

ช่องทางการรับสมัคร

- กรณีส่งสมัครด้วยตนเอง หรือส่งภาพทางไปรษณีย์

1.   ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.gmlive.com

2.   กรอกข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ อาชีพ เบอร์โทรที่ติดต่อได้ และ Email ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร

3.   ให้ระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพทุกภาพ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด

4.   ส่งใบสมัคร พร้อมกับไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpeg ลงแผ่น CD / DVD ด้วยต้นเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ โครงการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เลขที่ 914 อาคารจีเอ็ม กรุ๊ป ถ.พระราม 5 แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300

-   กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cdd.go.th และ www.gmlive.com : ลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ที่บนหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีชนาดไม่น้อยกว่า 5 MB และไม่เกิน 25 MB

ระยะเวลา

 

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2560 

ติดต่อสอบถาม

กรมการพัฒนาชุมชน โทร.087-716 4321, จีเอ็ม กรุ๊ป 085-931-0404

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

« Last Edit: July 08, 2017, 05:57:11 AM by MSN »

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!