WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1ASEAN Summit31

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนด้วยกันแล้ว ยังเป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำประเทศคู่เจรจา ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และเลขาธิการสหประชาชาติ การประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการประชุมผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยปีนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำวาระพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรปด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับภาคธุรกิจในการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก และจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดแม่โขง – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ ซึ่งเป็นการประชุมนอกกรอบอาเซียน

      สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่คาดว่าผู้นำจะหารือกันคือการมองอนาคตในอีก ๒๐ – ๓๐ ปี ข้างหน้าของประชาคมอาเซียนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม อย่างมีเสถียรภาพที่ยึดหลักนิติธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยประชาชนอาเซียนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งประเด็นที่เป็นความท้าทายของโลก และการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค

      นอกจากนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีอาเซียน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน นอกจากนี้ จะมีการหารือในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสามเสาของอาเซียน (การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม) อาทิ ความคืบหน้า โครงการที่เป็นรูปธรรม และแผนงานเพื่อดำเนินการส่งเสริมและขยายความเชื่อมโยงภายในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียน เป็นต้น

     กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!