WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aChina

สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ครั้งที่สอง

      การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ครั้งที่สอง ได้เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิ่งวันนี้ (26 เมษายน) โดยแนวคิด'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'เป็นข้อริเริ่มด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่เสนอโดยนายสี จิ้นผิง ซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ได้มีผู้นำสูงสุดจาก 37 ประเทศ รวมไปถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้แทนต่างชาติกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม โดยจะมีการอภิปรายประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การผลักดัน ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง การขับเคลื่อนการเชื่อมต่อระหว่างกัน การบุกเบิกพลังใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโต การเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางนโยบาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

      นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจกัน บุกเบิก พัฒนาอนาคตของ 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' ความว่า

    “เมื่อสองปีก่อน เราได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งแรกที่นี่ วางแผนพิมพ์เขียวความร่วมมือที่เกี่ยวกับการติดต่อทางนโยบาย การเชื่อมโยง สิ่งอำนวยความสะดวก การคล่องตัวทางการค้า การผสมผสานของเงินทุน และการเชื่อมใจถึงกันของประชาชน ข้าพเจ้าหวังว่าจะร่วมมือกับทุกท่าน ปีนสู่ที่สูงมองไปให้ไกล จับมือก้าวหน้ากันไป ร่วมกันบุกเบิกพัฒนาอนาคตดีงามของ 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'

 

 

       ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนา'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'มีวัตถุประสงค์รวมตัวกันเพื่อเชื่อมโยงและติดต่อกัน กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จับมือกันรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงประเภทต่างๆที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าอยู่ เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์แก่กันและร่วมกันได้รับชัยชนะ ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้ความพยายามร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ความเชื่อมโยงกันได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ และหลายท่าเรือของ 6 ระเบียง 6 เส้นทาง โครงการความร่วมมือจำนวนมากได้เริ่มลงมือปฏิบัติ ผลประชุมประการต่างๆของการประชุมสุดยอดครั้งแรกได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นดี

      จีนกับกว่า 150 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนา ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ได้เชื่อมกับแผนการความร่วมมือและการพัฒนาและขององค์การระหว่างประเทศและองค์การภูมิภาคต่างๆ เช่น สหประชาชาติ อาเซียน สหภาพแอฟริกา สหภาพยุโรป และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เป็นต้น และได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ นับจากแผ่นดินใหญ่เอเชีย-ยุโรปไปถึงแอฟริกา อเมริกา โอเชียเนีย

       การร่วมกันพัฒนา'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ได้เปิดโอกาสใหม่ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ได้สร้างเวทีใหม่เพื่อการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ได้ขยายการลงมือปฏิบัติที่ได้ผลจริงใหม่เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วโลกให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ได้สร้างคุณูปการใหม่เพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของประชาชนประเทศต่างๆ ได้กลายเป็นหนทางแห่งโอกาสความร่วมมือกัน และหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า การร่วมกันพัฒนา’หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ ไม่เพียงแต่ได้เสนอโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาของประเทศต่างๆเท่านั้น หากยังได้เปิดบันทึกหน้าใหม่ให้กับการพัฒนาและการเปิดประเทศของจีนอีกด้วย

       จีนมีสำนวนโบราณว่า สรรพสิ่งล้วนมีที่มาจึงจะกำเนิดได้ ทุกเรื่องล้วนต้องอาศัยสัจธรรมจึงจะประสบความสำเร็จ การร่วมกันพัฒนา 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' เป็นการคล้อยตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ คล้อยตามข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยในการปฏิรูประบบบริหารจัดการทั่วโลก คล้อยตามข้อเรียกร้องอย่างแรงกล้าของประชาชนประเทศต่างๆที่อยากดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

 

       ในการมุ่งหน้าสู่อนาคต เราต้องโฟกัสกับจุดสำคัญ ทำงานอย่างละเอียด ร่วมกันวาด'ภาพอันวิจิตรประณีต' ผลักดันการร่วมสร้าง 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ให้เดินหน้าตามทิศทางการพัฒนาแห่งคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

      เราต้องยึดมั่นในหลักการแห่งการร่วมหารือและร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริมลัทธิพหุภาคี ภารกิจร่วมกันของพวกเราก็ต้องทำร่วมกัน ผลักดันทุกฝ่ายให้แสดงความได้เปรียบของตนเอง ใช้ความสามารถของแต่ละฝ่าย ดำเนินความร่วมมือทุกรูปแบบ เช่น แบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี แสดงความเหนือกว่าและศักยภาพของทุกฝ่ายให้เต็มที่ ระดมพลให้เกิดขุมพลังที่ยิ่งใหญ่

       เราต้องยืนหยัดแนวคิดแห่งการเปิดสู่ภายนอก เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสุจริตโปร่งใส ไม่ปิดกั้นคนอื่น กำหนดยึดหลักสีเขียวอันเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นฐานความคิด ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนแบบสีเขียว การเงินแบบสีเขียว ปกป้องบ้านเกิดที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกัน ยืนหยัดให้ความร่วมมือทุกด้านทุกรายให้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เน้นการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น พวกเราจึงเสนอ ‘ข้อริเริ่มปักกิ่งว่าด้วยเส้นทางสายไหมแห่งความสุจริตโปร่งใส’

       เราต้องพยายามบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูง เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และยั่งยืน นำกฎเกณฑ์และมาตรฐานทั่วไปที่ทุกฝ่ายสนับสนุนมาใช้ส่งเสริมวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการ การเปิดรับและการประมูลแข่งขันกัน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องเคารพกฎหมายและข้อบังคับของประเทศต่างๆ ต้องยึดมั่นในความคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งใช้ความพยายามขจัดความยากจน เพิ่มตำแหน่งงาน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ผลงานจากการร่วมสร้าง ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ กระจายสู่ประชาชนทั้งปวงอย่างทั่วถึง สร้างคุณูปการที่แท้จริงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่น พร้อมกันนั้น ต้องประกันความยั่งยืนด้านพาณิชยกรรมและการคลัง ทำให้ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง และคว้าความสำเร็จให้ได้ในงานทุกอย่างที่ทำ

      จุดสำคัญของการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคือ การเชื่อมโยงกัน เราควรสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองด้วยกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ขอแต่ให้พวกเราทุกคนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้ห่างกันไกลหมื่นลี้ ก็สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได้

       โครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งการเชื่อมโยงกัน และหากขาดโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่หลายประเทศเผชิญอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้ยั่งยืน โดยต้องต้านทานความเสี่ยงได้ มีราคาสมเหตุสมผล มีความกลมกลืน และเข้าถึงได้ อำนวยให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตนมี ปรับตัวให้เข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การผลิต ห่วงโซ่มูลค่า และบรรลุการพัฒนาแบบประสานกัน จีนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องกับทุกฝ่าย นำร่องด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ช่องทางทางบกข้ามทวีปเอเชีย-ยุโรป อาศัยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางระหว่างจีน-ยุโรป ด้วยช่องทางคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ ช่องทางใหม่ทั้งทางบกและทางทะเล และมีทางด่วนสารนิเทศเป็นโครงกระดูก ถือทางรถไฟ ท่าเรือ เครือข่ายท่อน้ำมันกับก๊าซเป็นหลักประกัน

     เราจะแสดงบทบาทสนับสนุนทางการเงินเพื่อร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ผ่านมูลนิธิเส้นทางสายไหม กองทุนเฉพาะกิจทุกประเภท พันธบัตรเส้นทางสายไหม เพื่อสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการบุกเบิกและระดมทุนให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล พวกเรายินดีต้อนรับองค์กรการเงินพหุภาคี องค์กรการเงินของทุกประเทศให้มีส่วนร่วมในการระดมทุนกับการลงทุนในโครงการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ส่งเสริมให้ดำเนินความร่วมมือด้านการตลาดแบบภาคีหลายฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันผ่านรูปแบบที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

       การไหลเวียนทั้งของสินค้า กองทุน เทคโนโลยี และบุคคล สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาสการพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจ 'แม่น้ำสายใหญ่ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็กๆไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้'

       เราจะส่งเสริมเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน คัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ขับเคลื่อนให้การพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นไปตามแนวทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น เกื้อกูลกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สมดุลกัน และมีชัยชนะร่วมกัน เราจะทำข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงกับประเทศต่างๆมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือด้านด่านศุลกากร การจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบ สร้างกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษี‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ เร่งขยายความร่วมมือในการรับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เรายังได้ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความร่วมมือในการระดมเงินทุน ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ปีนี้ จีนจะจัดงานมหกรรมนำเข้าสินค้านานาชาติครั้งที่ 2 สร้างช่องทางให้ทุกฝ่ายสะดวกในการเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น

        นวัตกรรมเป็นพลังการผลิต วิสาหกิจจะแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะการสร้างนวัตกรรม ประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก็เพราะการสร้างนวัตกรรมเช่นกัน เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ร่วมกันกุมโอกาสการพัฒนาจากความเป็นดิจิทัล ความเป็นระบบอินเตอร์เน็ต และความเป็นอัจฉริยะ ร่วมกันแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจใหม่ และรูปแบบการพัฒนาใหม่ แสวงหาพลังขับเคลื่อนการพัฒนา และหนทางการพัฒนาใหม่ สร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล และเส้นทางสายไหมแห่งการสร้างนวัตกรรม  

        จีนจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'จะร่วมกับทุกฝ่ายขับเคลื่อนสี่โครงการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบุคลากร ร่วมสร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสม ดำเนินความร่วมมือในการดำเนินศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการโอนเทคโนโลยี เราจะปฏิบัติตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ช่วงห้าปีข้างหน้า จะสนับสนุนให้บุคลากรด้านนวัตกรรมทั้งจีนและต่างชาติรวมห้าพันคนดำเนินการแลกเปลี่ยน การฝึกอบรม และความร่วมมือด้านการวิจัย เรายังจะสนับสนุนวิสาหกิจประเทศต่างๆ ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ยกระดับการเชื่อมต่อทางอินเตอเน็ต    

       ความไม่สมดุลด้านการพัฒนาเป็นความไม่สมดุลใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน การร่วมสร้าง'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' ควรมองปัญหาจากมุมมองการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หลอมรวมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในโครงการตั้งแต่การคัดเลือก การดำเนินการ และการกำกับดูแลทุกด้าน เราควรมุ่งกระชับความร่วมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติ สร้างโอกาสการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น ช่วยประเทศเหล่านี้พ้นจากความยากจน และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการนี้ เราจะร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้างสหพันธ์เมืองที่ยั่งยืน‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสีเขียว กำหนดหลักการการลงทุนสีเขียว

     ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’เสนอข้อริเริ่มความร่วมมือว่าด้วยการเอาใจใส่เด็ก แบ่งปันผลการพัฒนา และส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะเริ่มต้นสร้างเวทีบริการบิ๊กดาต้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จะดำเนินโครงการทูตเส้นทางสายไหมสีเขียวต่อไป และร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการความร่วมมือใต้ใต้ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ เรายังจะลงลึกความร่วมมือด้านการเกษตร สาธารณสุข การบรรเทาภัย ทรัพยากรน้ำ และอื่นๆ เพิ่มความร่วมมือกับสหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนา พยายามลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาให้น้อยลง

       เราควรสร้างสะพานแห่งการเรียนรู้กันและเป็นแบบอย่างกันระหว่างอารยธรรมที่ต่างกันอย่างจริงจัง ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว สาธารณสุข โบราณคดี และอื่นๆ ทุกสาขา เพิ่มการไปมาหาสู่กันระดับรัฐสภา พรรคการเมือง และกลุ่มองค์การภาคประชาชน เพิ่มการแลกเปลี่ยนกลุ่มชนต่างๆ เช่น สตรี วัยหนุ่มสาว และผู้พิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางบุคคลที่หลากหลาย ในเวลา 5 ปีข้างหน้า จีนจะเชิญผู้แทนพรรคการเมือง คลังสมอง และกลุ่มองค์การภาคประชาชน จากประเทศที่มีส่วนร่วมใน'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง' จำนวน 10,000 คน มาดำเนินการแลกเปลี่ยนในจีน เราจะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสังคมของประเทศรายทางดำเนินความร่วมมือเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ร่วมดำเนินโครงการอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     การปราบปรามคอรัปชั่น และด้านอื่นๆ ลงลึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ เราจะดำเนินโครงการทุนการศึกษาภาครัฐบาล 'เส้นทางสายไหม' อย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ค่ายฤดูร้อน 'สะพานภาษาจีน'สำหรับนักเรียนนักศึกษาวัยหนุ่มสาว และกิจกรรมอื่นๆ เรายังจะตั้งคณะกรรมการความร่วมมือคลังสมองนานาชาติ 'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'สหพันธ์ความร่วมมือข่าวสาร และกลไกอื่น เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาและกำลังของทุกฝ่าย

       ปีนี้เป็นปีครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 70 ปีก่อน ประชาชนจีนหลายชั่วอายุคนพยายามแสวงหา และได้ก่อตั้งจีนใหม่ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในที่สุด จากนั้นมา ประชาชนจีนได้ยืนขึ้นแล้ว และนับแต่นั้นชะตากรรมของประชาชนก็อยู่ในมือของตนเอง ด้วยการต่อสู้อย่างทรหดอดทนเป็นเวลา 70 ปี ประชาชนจีนยืนหยัดตามสภาพที่เป็นจริงของประเทศตน แสวงหาทิศทางก้าวหน้าท่ามกลางภาคการปฏิบัติ บุกเบิกหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน

     จีนในทุกวันนี้ ได้ยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ เรารู้ซึ้งว่า ถึงแม้มีผลงานรุ่งโรจน์ แต่ยังมีภูเขาหลายต่อหลายลูกที่ต้องก้าวข้ามในทางข้างหน้า และยังมีชายหาดอันตรายหลายต่อหลายแห่งที่ต้องลุย เราจะย่างก้าวใหญ่บนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนต่อไป ยืนหยัดลงลึกการปฏิรูปทุกด้าน ยืนหยัดการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ยืนหยัดเปิดเสรีมากขึ้น ยืนหยัดเดินทางพัฒนาที่สันติ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ในขั้นต่อไป จีนจะใช้มาตรการปฏิรูปและเปิดเสรีสำคัญๆ ทั้งในเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง เพื่อยกระดับการเปิดเสรีให้สูงขึ้น

       ประการที่หนึ่ง อนุมัติทุนต่างชาติเข้าตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น การสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขันจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้ จีนได้ให้ปฏิบัติการที่เท่าเทียมกับทุกคนก่อนอนุมัติเข้าตลาดพร้อมกับตัดบัญชีรายการข้อห้ามสำหรับการเข้าตลาดให้น้อยลง โดยจะเดินหน้าเปิดเสรีภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคการเกษตรสมัยใหม่ในทุกด้าน และอนุมัติให้ทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการทุนเอกเทศในหลากหลายแวดวงมากขึ้น เราจะวางแผนเปิดเขตทดลองการค้าเสรีอีกหลายเขต เร่งหารือเปิดเมืองท่าการค้าเสรีให้เร็วขึ้น เราจะเร่งบัญญัติกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น ประกันให้ดำเนิน 'กฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาติ'อย่างเข้มงวด เราจะเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างจากแง่อุปทานภายในประเทศด้วยการสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน การเปิดเสรี และการให้ความร่วมมือ ยกเลิกการผลิตที่ล้าสมัยและล้นตลาด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุปทานให้สูงขึ้น

        ประการที่สอง ทุ่มกำลังในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะไม่มีความก้าวหน้า การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น ไม่เพียงแต่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความต้องการจากข้างใน ในการเดินหน้าสร้างประเทศให้เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาด้วยคุณภาพสูงด้วย จีนจะมุ่งสร้างบรรยากาศการทำธุรกิจที่เคารพคุณค่าของความรู้ ปรับระบบกฎหมายการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นทุกด้าน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่างชาติมากขึ้น ระงับการถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบบังคับ ปรับระบบการรักษาความลับทางการค้าให้สมบูรณ์ขึ้น และปราบปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย จีนยินดีเพิ่มความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญากับทุกประเทศทั่วโลก สร้างระบบนิเวศที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทุกประเทศตามหลักการทางการตลาด และระบบการบริหารตามกฎหมาย

      ประการที่สาม เพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการอย่างขนานใหญ่ จีนเป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้า และตลาดบริโภคของโลก จีนมีประชากรผู้บริโภครายได้ปานกลางที่มีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก จึงมีศักยภาพมหาศาลในการเติบโตด้านบริโภค เพื่อสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมในชีวิตความเป็นอยู่ที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชน ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและสวัสดิการมากขึ้น เราจะลดภาษีศุลกากรมากขึ้น ขจัดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เปิดตลาดจีนให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนยินดีที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จีนไม่แสวงหาการเกินดุลทางการค้า ยินดีที่จะนำเข้าผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบริการที่มีคุณภาพดี และมีพลังการแข่งขันจากต่างชาติ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล  

      ประการที่สี่ ดำเนินการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ต้องการการบริหารแบบโลกาภิวัตน์ จีนจะเสริมประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคกับเขตเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พยายามทำให้การประสานนโยบายนั้นเกิดผลในทางบวกมากขึ้น ร่วมกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน มีความสมดุล และเกื้อกูลกัน จีนจะปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะให้ตลาดมีบทบาทชี้นำในการจัดสรรทรัพยากร ให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีเสถียรภาพและอยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล ส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก กฎเกณฑ์และเครดิตเป็นพื้นฐานการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโลก และเป็นเงื่อนไขบังคับประการแรกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลก จีนสนับสนุนและเข้าร่วมการปฏิรูปองค์การการค้าโลก ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีระดับสูงขึ้น  

        ประการที่ห้า จีนให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ ชาวจีนถือคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งล้ำค่ามาโดยตลอด เราให้ความสำคัญมากกับการปฏิบัติตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจ การค้าพหุภาคี และทวิภาคีที่ลงนามกับประเทศต่างๆทั่วโลก เสริมสร้างรัฐบาลที่ดำเนินการตามระบบกฎหมาย และมีเครดิต ก่อตั้งกลไกที่บังคับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับตามความต้องการในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ จะให้รัฐบาลระดับต่างๆ ดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติและการตรวจการเข้าตลาด จะยกเลิกข้อบังคับ การอุดหนุน และการกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เที่ยงธรรม หรือส่งผลทางลบต่อการตลาด จะปฏิบัติต่อวิสาหกิจ และผู้ประกอบการอย่างเที่ยงธรรม ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามระบบกฎหมาย และมีความสะดวก  

       จีนเลือกขยายการเปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามความต้องการแห่งการปฏิรูปและการพัฒนาของจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อการสนองความต้องการของประชาชนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของโลก ขณะเดียวกัน เราก็หวังว่า ประเทศต่างๆจะสร้างสภาวะแวดล้อมการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการจีน จะปฏิบัติต่อภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาของจีนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เที่ยงธรรมและเป็นมิตรให้แก่พวกเขา ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เราเชื่อมั่นว่า จีนที่เปิดสู่ภายนอกมากขึ้นจะร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้จีนและประเทศต่างๆทั่วโลกมีความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

      ขอให้เราร่วมมือกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความสุขมากขึ้น และโลกมีความดีงามมากขึ้น

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!