WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

European Commission ECคณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติข้อเสนอการควบรวมกิจการระหว่างดาวและดูปองท์

    - ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งของการควบรวมกิจการและแบ่งธุรกิจออกเป็นสามบริษัทที่เข้มแข็งและเป็นอิสระต่อกัน

       - คาดว่าธุรกรรมครั้งนี้จะสามารถสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านต้นทุนที่มีมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านเหรียญและการเติบโตมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ

     บริษัท ดูปองท์ (NYSE: DD) และบริษัท ดาวเคมิคอล (NYSE: DOW) ร่วมประกาศเผยความคืบหน้าในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission (EC) ได้อนุมัติภายใต้เงื่อนไขพิเศษต่อข้อเสนอการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทให้สามารถดำเนินการสู่ขั้นต่อไปได้

      หลักชัยความสำเร็จทางข้อบังคับในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการก้าวสู่ขั้นต่อไปเพื่อให้การควบรวมกิจการมีความสำเร็จลุล่วง โดยตั้งเป้าไว้ว่า หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น จะทำการแยกออกเป็นบริษัทมหาชนสามบริษัทที่เป็นอิสระจากกัน คาดว่าการทำเช่นนี้จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะมีมูลค่าสูงถึงราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราวหนึ่งแสนสามพันล้านบาท) เสริมศักยภาพในการเติบโตมูลค่าราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราวสามหมื่นสี่พันล้านบาท) ซึ่งในระยะยาวนั้น การแบ่งออกเป็นสามบริษัทจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งผู้ถือหุ้นและลูกค้าของบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้พนักงานของแต่ละบริษัทสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของตนได้มากขึ้น ภายใต้สภาวะของตลาดโลกที่มีความผันผวน ด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของการจัดการกับอุปสงค์เฉพาะทางในธุรกิจที่พวกเขาดูแล

               ข้ออนุมัติของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นมีเงื่อนไขอยู่ว่า ทั้งดูปองท์และดาวต้องสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคณะกรรมาธิการยุโรปทุกประการในเรื่องการเบิกทางให้การควบรวมธุรกิจในครั้งนี้ บริษัททั้งสองเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ลดการผูกขาดในตลาด โดยยังคงรักษาความสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์ และศักยภาพในการสร้างมูลค่าจากการทำธุรกรรม

      ในส่วนของดูปองท์นั้น ทางบริษัทฯ จะขายทอดกิจการด้านสารกำจัดวัชพืช (Cereal Broadleaf Herbicides) และสารกำจัดแมลง (Chewing Insecticides) รวมถึงส่วนงานวิจัยและพัฒนาด้านการคุ้มครองพืชผล แต่ไม่รวมในส่วนของการบำรุงเมล็ดพันธุ์พืช สารกำจัดใส้เดือนฝอย และโครงการวิจัยและพัฒนาขั้นสุดท้าย ที่ทางดูปองท์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และไม่รวมถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับดูแลผลิตภัณฑ์ในตลาด และงานด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ซึ่งยังคงต้องอยู่กับดูปองท์ต่อไป ในขณะนี้ ดูปองท์กำลังอยู่ในขั้นตอนต่อรองเพื่อขายสินทรัพย์ในส่วนของกิจการด้านการคุ้มครองพืชผล

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดาวได้ประกาศความร่วมมือในข้อตกลงร่วมกับบริษัท เอส เค โกลบอล เคมิคอล จำกัด (SK Global Chemical Co., LTD.) เพื่อขายทอดธุรกิจไอโอโนเมอร์ และโคโพลิเมอร์กรดเอธิลีนอะคริลิก (Ethylene Acrylic Acid, EAA) ทั่วโลกของบริษัทฯ การขายธุรกิจในครั้งนี้มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการควบรวมธุรกิจของดาวและดูปองท์ ร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นจดทะเบียน ไปจนถึงตัวบทกฏหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่ว่าด้วยเรื่องการจ้างงานภายในประเทศ

               หลังจากการขายส่วนธุรกิจคุ้มครองพืชผลบางส่วนของดูปองท์แล้ว ส่วนธุรกิจการเกษตรของบริษัทใหม่หลังควบกิจการจะยังคงมีทรัพยากรสำหรับกิจการคุ้มครองพืชผลที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสารควบคุมวัชพืชข้าวโพดและถั่วเหลือง สารกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังได้รับประโยชน์เต็มที่จากรากฐานที่แข็งแกร่งของดูปองท์ในเรื่องการควบคุมโรค และความเป็นผู้นำด้านวิทยาการเกษตรของดาวในเรื่องการกำจัดแมลง ส่วนธุรกิจการเกษตรใหม่นี้จะอยู่ในจุดที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแรงขับเคลื่อนที่เข้มแข็งทั้งในด้านเมล็ดพันธุ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ทำการเกษตรทั่วโลกได้อย่างดี ด้วยโซลูชั่นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า มีทางเลือกได้มากกว่า ในราคาที่คุ้มทุนยิ่งกว่า

         ทั้งสองบริษัทยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ตามข้อบังคับทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ เพื่อเบิกทางให้การควบรวมธุรกิจในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จนี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

     ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dowdupontunlockingvalue.com

เกี่ยวกับดาว

      ดาว (Dow, NYSE: DOW) ผสานขุมพลังแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การรังสรรค์นวัตกรรมที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ บริษัทฯ ผลักดันนวัตกรรมที่จะสามารถดึงคุณค่าออกมาจากวัสดุ โพลีเมอร์ วิทยาศาสตร์เคมีและชีวภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในโลกหลายประการ อาทิ ความต้องการอาหารที่สดใหม่ ระบบขนส่งที่มีความปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งกว่า แหล่งน้ำสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานกว่า ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ดาวมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 175 ประเทศ ในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตสูง อาทิ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และการเกษตร ในพ.ศ. 2559 ดาวมียอดขายสูงถึง 4.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.65 ล้านล้านบาท) และมีพนักงานราว 56,000 คนทั่วโลก ผลิตภัณฑ์กว่า 7,000 รายการของบริษัทฯ ผลิตในหน่วยงาน 189 แห่งใน 34 ประเทศรอบโลก การอ้างถึง ‘ดาวหรือบริษัทฯในบริบทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง บริษัทดาวเคมิคอล และบริษัทในเครือ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวได้ที่ www.dow.com

เกี่ยวกับดูปองท์

                              ดูปองท์ (DuPont, NYSE: DD) ได้นำเสนอนวัตกรรมแห่งวิทยาการและวิศวกรรมในระดับเวิลด์คลาสสู่ตลาดโลกผ่านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2345 โดยบริษัทฯ เชื่อว่า ด้วยความร่วมมือของลูกค้า หน่วยงานรัฐบาล องค์กรอิสระ และผู้นำทางความคิดทั้งหลาย จะช่วยให้ค้นพบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่หลากหลายในยุคปัจจุบัน อาทิ การให้ผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการพึ่งพาการใช้พลังงานจากฟอสซิล ตลอดจนคุ้มครองชีวิต และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูปองท์ และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการที่จะผสานนวัตกรรมสู่ทุกสิ่ง ได้ที่ www.dupont.com

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!