WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งแผนฯนี้จะเป็นแผนบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า

     ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่น ป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ และการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู เช่น การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ, การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ได้แก่ การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน

4. การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

http://www.cp-enews.com/news/details/cpworld/1235

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!