WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaajdไฉไลกวาเดม

โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง

     'บ้าน' คือหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

     แต่สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม บ้านเป็นเพียงแค่ที่หลับนอน มีสภาพแออัด ขาดสาธารณูปโภคที่เพียงพอ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และบางชุมชนสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ

       จากข้อมูลพบว่า ในกรุงเทพมหานครมีครัวเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ำคูคลองสาธารณะ จำนวน 23,500 ครัวเรือน กินพื้นที่ 1,161 คลอง ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง

        โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้เกิดขึ้น

        รัฐบาลตั้งเป้าว่า “คนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579” โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

       ตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนริมคลองที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

      หน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมมือร่วมใจกันพลิกฟื้นชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด สวยงาม และมีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน โดยย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองไปยังพื้นที่แห่งใหม่ รวม 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งเขตวังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสายไหม

        พร้อมทั้งก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตริมคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมือง ระยะทางรวม 45.3 กิโลเมตร

      'บ้านประชารัฐริมคลอง' ชื่อใหม่ในพื้นที่แห่งใหม่ ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุริมคลอง มีอายุการเช่าที่ดิน 30 ปี เมื่อหมดสัญญาสามารถต่อได้อีกคราวละ 30 ปี โดยรัฐบาลได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้านให้ประชาชนตามราคาจริง ไม่เกิน 400,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 15 - 20 ปี

                ปัจจุบัน ลงมือก่อสร้างบ้านประชารัฐริมคลองแล้ว จำนวน 31 ชุมชน ในพื้นที่ 8 เขต หรือราว 40% ของแผนที่วางไว้ โดยมี 4 ชุมชน ที่สร้างเสร็จแล้ว คือ

                1.ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม

                2.ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เขตหลักสี่

                3.ชุมชนบางบัวหลังกองการภาพ เขตบางเขน

                4.ชุมชนสามัคคีร่วมใจ เขตลาดพร้าว

                ส่วนชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2562

         สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

         'เครือข่ายชุมชนริมคลองลาดพร้าว' 50 ชุมชน ผู้ได้รับอานิสงส์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณที่รัฐบาลเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไป

บทสรุปเบื้องต้นของบ้านประชารัฐริมคลอง คือ ....

       ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อคืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง อย่างยั่งยืน+

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!