WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAAsจดการขยะในชมชน

กคช. ร่วมกับ พอช. เตรียมจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2561 หัวข้อ 'การบริหารจัดการขยะในชุมชน'

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญ โดยมี นายกฤช โกญจนาท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 (World Habitat Day 2018) ในหัวข้อ ‘การบริหารจัดการขยะในชุมชน’เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

         นายกฤช โกญจนาท ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของสังคม สำหรับปี 2561 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักคือ'Municipal Solid Waste Management'หรือ 'การบริหารจัดการขยะในชุมชน'เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องที่อยู่อาศัยตามแนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน” เพื่อนำเสนอแนวคิดและข้อมูลการบริหารจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

        เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ UN ESCAP Hall ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งในภาคบ่ายจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!