WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Display # 
Title Author Hits
ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยหน้าฝน แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย Written by admin 55
ก.แรงงาน ร่วมหารือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงปูทางพัฒนาศักยภาพแรงงานอย่างยั่งยืน Written by admin 391
เวทีประกันสังคมอาเซียนผลงานเด่นไทย 'ศูนย์ความร่วมมือเข้าถึงยาต้านพิษระดับภูมิภาค' Written by admin 313
ก.แรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาแรงงานนานาชาติ เทิดไท้ร.10 Written by admin 304
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการทำงานและโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันนี้ Written by admin 322
เลขานุการรัฐมนตรีแรงงาน จับมือสถานประกอบการ จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน จ.สมุทรสาคร Written by admin 292
ผู้ประกันตนอายุครบ 55 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอรับเงินชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคม Written by admin 280
หม่อมเต่า เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงาน เห็นชอบแผนงานการเคลื่อนย้าย และคงสิทธิทางประกันสังคมแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV Written by admin 535
ประกันสังคมจับมือพันธมิตร 7 ธนาคาร รับจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร Written by admin 582
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เฮ ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว Written by admin 699

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!