WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaEAคณะทำงาน

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

    คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พลเรือเอกสุกิจ แดงมั่นคง พลเอกพิทยา กระจ่างวงษ์ พลเอกสินธุ์ชัย สมานทรัพย์ และนายอลงกรณ์ กรณ์ทอง พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

      นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายงานผลการปรับใช้นโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานในจังหวัดลำพูน และได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสู่การเป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ในสาขาการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี PSI มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สาขานิวเมติกส์ไฟฟ้า และสาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC และได้เยี่ยมชมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 สาขา Solidworks Advance Part โดยผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 2 โครงการประกอบด้วยวิศวกรประจำโรงงาน พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน นักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และผู้ว่างงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งสู่การเป็น Super Workers ของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

      ทั้งนี้ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ Thailand 4.0 (ฝึกเตรียมเข้าทำงาน) สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น และช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับแรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงผู้ว่างงานโดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 2 – 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 -2 เดือน และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ รวม 186 คน

     จากการเดินทางมาเยี่ยมชมของคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครั้งนี้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมีขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างดียิ่ง

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!