WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaDBเดนทางกลบประเทศไทย

การให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงในโซมาเลียเดินทางกลับประเทศไทย

    กรณีลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียจำนวน 17 คน ได้ขอความช่วยเหลือจากกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าจ้างในการทำงาน และกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานการให้ความช่วยเหลือให้สาธารณชนทราบเป็นระยะแล้ว นั้น กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทย โดยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้น และได้ใช้ช่องทางทางการทูต รวมทั้งการใช้เครือข่ายขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ International Organization for Migration - IOM) ในการช่วยเหลือส่งลูกเรือประมงไทยกลับประเทศไทย

      เมื่อได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากลูกเรือประมงว่าประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบกรณีดังกล่าว ได้ประสานติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศโซมาเลีย รวมทั้ง เอกอัครราชทูตโซมาเลียประจําเคนยา เพื่อขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางการโซมาเลียตอบสนองด้วยดี โดยทางการรัฐ Puntland ได้มีคําสั่งให้ลูกเรือออกจากพื้นที่ และพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกเรือในการเดินทางกลับไทย กระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับให้แก่ลูกเรือประมง โดยขณะนี้ ได้มีการสํารองเที่ยวบินที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว และคาดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ภายในสัปดาห์นี้

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!