WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa Sสัมมนาสปก

ก.แรงงาน จัดสัมมนาสปก. ชี้สิทธิประโยชน์พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

     ณ Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องส่งเงินสบทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

        นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากไม่จัดหรือจัดฝึกอบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถพัฒนาลูกจ้างได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ โดยใช้มาตรการจูงใจด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิและประโยชน์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

       นายธวัช กล่าวต่อไปว่า แต่เนื่องจากมีสถานประกอบกิจการในข่ายบังคับรายใหม่ ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และยังไม่เคยยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. จึงจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพ.ร.บ. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินสมทบ วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้เงินกู้ยืม รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

     “ในปี 2562 มีลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมจำนวน 5,244,058 คน สถานประกอบกิจการได้รับรองค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจำนวน 1,845,583,645 บาท และตั้งแต่ปี 2558-2562 มีสถานประกอบกิจการจำนวน 391 แห่ง ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง 61,370 คน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3,044 คน นอกจากนี้ยังให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 4,469,870 บาท แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ที่ดำเนินการทดสอบฯ และมีผู้ผ่านการทดสอบ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จำนวน 221 แห่ง ในวงเงินกว่า 4 ล้านบาท”อธิบดีกพร.กล่าว

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!