WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa Kไพโรจน์ โชติกเสถียร

ก.แรงงาน แจง แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานถูกกฎหมาย ได้สิทธิคุ้มครองสวัสดิการและประกันสุขภาพเท่าเทียมแรงงานไทย

    กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์แรงงานข้ามชาติในไทยขาดหลักประกันสุขภาพ เผย ข้อเท็จจริง คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการและสุขภาพ ภายใต้กฎหมายและสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

      นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่นายฮวน ซานทานเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวถึงสิทธิเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในไทยขาดหลักประกันสุขภาพว่า คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการในการทำงาน และด้านสุขภาพ เช่น การประกันสังคม การประกันสุขภาพ โดยการคุ้มครองดังกล่าว ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับแรงงานที่เป็นคนไทย ดังนั้น จึงถือว่าได้รับสิทธิเท่าเทียมกันกับคนไทย ส่วนการอพยพย้ายถิ่นฐานอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน

     นายไพโรจน์ฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องระบบ MOU นั้น คือ ระบบการรับ - ส่งแรงงานระหว่างรัฐบาลประเทศผู้รับกับรัฐบาลประเทศผู้ส่ง ซึ่งเป็นการกำหนดเฉพาะเรื่องแรงงานเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์

      ของแรงงานที่เข้ามาก็เป็นการชั่วคราว เพื่อการทำงานหารายได้ มิใช่เป็นการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก็เป็นไปตามหลักสากลเช่นเดียวกันกับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็ไม่สามารถนำผู้พึ่งพิงติดตามไปอยู่ด้วยได้ ทั้งนี้ หากผู้พึ่งพิง (ภรรยาและบุตรของแรงงาน) มีความต้องการเดินทางมาพบกับแรงงาน ก็ไม่ได้มีข้อห้ามกำหนดไว้ แต่กระบวนการที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

     กรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ก็สามารถแจ้งเกิดและได้รับสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เช่นเดียวกันกับบิดาหรือมารดา ตามกฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไข การอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.2560 ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

    ส่วนประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงนั้น แรงงานต่างด้าวมีประกันสุขภาพอยู่แล้วก็สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ตามปกติ ส่วนประเด็นเรื่องพื้นที่ในการรักษาพยาบาล ก็สามารถแจ้งย้ายได้หากแรงงานเปลี่ยนไปทำงานในพื้นที่อื่น หรือเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิม รวมถึงผู้ติดตามก็สามารถทำประกันสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเกิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าประกันสุขภาพ ดังนี้ 1) แรงงานต่างด้าว ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี ราคา 3,200 บาท 2) ผู้ติดตาม (บุตร) อายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี  ราคา 3,200 บาท 3) ผู้ติดตาม (บุตร) อายุไม่เกิน 7 ปี ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี ราคา 730 บาท

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!