WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa Kกแรงงาน

ก.แรงงาน ผนึกกำลังอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง

      ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก 10 หน่วย เตรียมผลิตบัณฑิตป้อนตลาดแรงงาน สถานประกอบกิจการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี

     นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 10 หน่วย ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรมการพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และส่งเสริมด้านการรับรองหลักสูตร สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ เมื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

        อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเข้าฝึกงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละร้อย สำหรับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการเอง และแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงนักศึกษาฝึกงานด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าว

       ดังนั้น สถานประกอบกิจการที่สนใจหรือดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างของตนเอง สามารถยื่นรับรองหลักสูตรเพื่อนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035 หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ 0 2246 1937

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!