WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1ทักษะทางอาชีพ

รมว.ยุติธรรม - รมว.แรงงาน เดินหน้าบันทึกข้อตกลงความมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะทางอาชีพก่อนคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

       รมว.ยุติธรรม - รมว.แรงงาน เดินหน้าบันทึกข้อตกลงความมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะทางอาชีพก่อนคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

       ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     โดยก่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน นายสมศักดิ์ฯ และ ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ได้เดินชมบูธกิจกรรมฝีมือของผู้ต้องขัง เช่น กระถางต้นไม้แบบทันสมัยที่เป็นรูปหนุมาน เครื่องสาน และร้านกาแฟจากฝีมือผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับอดีตผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น นายอัครินทร์ ปูรี ช่างทำกีต้าร์ชื่อดัง นายเฉลิมพร สวัสดิ์สุข นักมวยชื่อดังที่ขณะนี้ได้เปิดโรงเรียนสอนมวยเป็นของตัวเอง และนายสุรวัจน์ ยุพรภักดีโรจน์ เกษตรกรเลี้ยงแพะ

       นายสมศักดิ์ฯ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงานเกิดขึ้นจากคำปรารภของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ได้นำมาสานต่อ เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการฝึกฝนภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัวได้ รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ สามารถอยู่ในสังคมอย่างคนปกติ เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะสร้างขีดความสามารถของประเทศ

        โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จำนวนกว่า ๒ หมื่นคน

      นายสมศักดิ์ฯ กล่าวอีกว่า การลงนามในครั้งนี้ มีแนวนโยบายที่จะยกระดับความร่วมมือและการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีหน้าที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม ส่วนทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะมีหน้าที่แนะแนวอาชีพ จัดหาตำแหน่งงานว่าง ประสานและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการหรือนายจ้าง ส่งเสริมการมีงานทำโดยจัดสาธิต การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น จัดวิทยากรให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้คำปรึกษา และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การออกวุฒิบัตร การบรรจุงาน จัดหาแหล่งทุนและประเมินผล

       “ผมมุ่งหวังว่าการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและพ้นโทษออกไปจะมีงานทำเหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งส่วนสำคัญในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสทางอาชีพ ซึ่งมีอีกมากมายที่ลงทุนไม่มากและสามารถทำได้เมื่อพ้นโทษ ผมจึงนึกถึงคำปรารภของนายกรัฐมนตรีที่พูดกับผมว่า อยากให้ผู้ต้องขังสามารถฝึกสุนัขได้ จากนี้ตนจะวางแผนหาพื้นที่ดำเนินการต่อไป ผมให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจได้ เรื่องนี้จะเป็นนโยบายสำคัญอีกเรื่องที่ผมจะเดินหน้าทำให้สำเร็จ”นายสมศักดิ์ฯ กล่าว

          ด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นคง ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให้โอกาสในการมีอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้ปกติ และเป็นกำลังของแรงงานที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจัดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ฯลฯ มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน ๘,๐๘๔ คน

        การลงนามในครั้งนี้มีเป้าหมายบูรณาการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุน ทั้งการแนะแนวอาชีพ การทดสอบ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีงานทำหลังพ้นโทษแล้ว รวมถึงการได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคม เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นรากฐานที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

       #กระทรวงยุติธรรม #กระทรวงแรงงาน #นายสมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม #หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล #โสณกุล #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน #MOU #พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน”

    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมด้วยดีของผู้พ้นโทษด้วยการส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มผู้ผ่านกระบวนการบำบัดพัฒนาพฤตินิสัยจากกระทรวงยุติธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้โดยปกติ และเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่อไป

      ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนริทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!