WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1a1

สมาคมประมงเข้าพบ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาด้านแรงงานประมงทะเล

     ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยมี ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

    สำหรับ การหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล การขยายระยะเวลาการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตาม ม.83 การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน เช่น ระเบียบการจ่ายค่าจ้างให้แรงงานเนื่องจากไม่มีความเสมอภาคกับอาชีพอื่นๆ แก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทะเลทุกประเภทสามารถเพิ่มนายจ้างแทนการเปลี่ยนนายจ้างได้ การยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าให้กับกลุ่มแรงงานที่วีซ่าหมดอายุ 30 กันยายนนี้ ให้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อในการออกบัตรประชาชนให้กับคนไทยกว่า 4,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมง แต่ไม่สามารถลงเรือไปทำการประมงได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกบัตรหมายเลข 0 เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานลงเรือประมงได้ และขอให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดหางานแรงงานไทยเพื่อทำงานในเรือประมงจำนวน 50,000 คน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมบุคคลที่ต้องการทำงานบนเรือประมง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบนเรือประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ

        นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากผมให้มาแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ การที่ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาชิกมาขอเข้าพบในวันนี้ นอกจากจะมาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ยังจะได้ร่วมกันพูดคุยถึงสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยขอให้แต่ละส่วนราชการบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานประมง เพื่อยกระดับไปสู่ Tier 1 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับการส่งออกสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ตามแนวทาง“รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

 1aaa1aนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

นฤมล รับข้อเสนอ 'สมาคมประมง' พัฒนาฝีมือแรงงานไทยลงเรือประมงทะเล

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมสมาคมประมงฯ เผย พร้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านประมง ช่วยผู้ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 พัฒนาทักษะป้อนเรือประมง

        ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ด้านแรงงานประมงทะเล โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ด้วย

        รมช. แรงงาน กล่าวว่า สมาคมประมงเสนอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทยที่ว่างงาน หรือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประมง เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้บนเรือประมง ทักษะด้านภาษา อาทิ ภาษาพม่า กัมพูชา เป็นต้น เพื่อจ้างแรงงานไทยให้ทำงานบนเรือหรือจุดท่าเรือ ให้สามารถทำหน้าที่สื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวได้ ช่วยให้การสั่งงานหรือสื่อสารอื่นๆ ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน ยังมีความต้องการแรงงานประมงกว่า 50,000 อัตรา ค่าจ้างกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

      “ขอให้สมาคมประมงสบายใจ และมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลและข้าราชการกระทรวงแรงงาน เพราะเรามีความจริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงงานประมง แต่ขอให้เข้าใจว่าภาครัฐต้องดำเนินการภายใต้ของกฎหมายในหลายมิติ ซึ่งต้องมีการดำเนินงานอย่างละเอียด รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล การบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน”รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!