WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAกสรผดไอเดย

กสร. ผุดไอเดียเสริมท่องเที่ยวเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยในสถานบริการ

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างสถานบริการ ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุร้ายแรง เสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยในลำดับต้น ๆ สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข้งยั่งยืน นอกจากวัฒนธรรมและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้ว ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสถานประกอบกิจการประเภทสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในกิจการดังกล่าว กสร. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานบริการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าของสถานบริการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำไปบริหารจัดการให้สถานประกอบกิจการ เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนของลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการสามารถป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ ได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าให้ความรู้แก่ นายจ้าง ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องจากสถานบริการต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 2,400 คน

      อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานบริการอย่างยั่งยืน นอกจะเป็นการป้องกันและลดการประสบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการประเภทบริการแล้วยังเป็นการยกระดับสถานบริการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!