WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

MOIจรนทร จกกะพากปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’คน สป.รง. ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ ก.แแรงงาน มีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมาย

    ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องทำความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำงานสอดประสานและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมาย

     นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ (16 ธันวาคม 2560) โดยกล่าวว่า “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการระดับบริหาร ที่เป็นกำลังสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสมาพบปะร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งทบทวนบทบาท ภารกิจในการปฏิบัติงาน เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฎผลเป็นรูปธรรม และจากที่ พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยเน้นย้ำงานเร่งด่วน นโยบายบริหารการพัฒนา โดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) เพื่อเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ สำหรับนโยบายในระดับพื้นที่ (Area) ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่ ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดระบบการทำงานที่เชื่อมโยง ประสานส่งต่อ และบูรณาการทรัพยากร มีประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน”

     “จำเป็นที่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำงานสอดประสานและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการและระยะเวลาดำเนินการในนโยบายแต่ละเรื่องที่ชัดเจน สามารถวัดผลสำเร็จและความคืบหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีการติดตามงานผ่าน ศปก.รง. รมว.แรงงาน และผู้บริหารสามารถกำกับติดตามงานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านระบบ VDO Conference แรงงานจังหวัดซึ่งเป็นกลไกหลักของกระทรวงในส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องปรับตัว มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด และต่างประเทศด้วย”ปลัดแรงงาน กล่าวในท้าย   

    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ร่วมทั้งหมด 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง และกลุ่มงาน จำนวน 50 คน แรงงานจังหวัด จำนวน 76 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!