WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AI4Aหมโคราช

โครงการ 'หมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย''คอนเน็กซ์ อีดี' พัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชนด้วยมืออาชีพ

     'ผัดหมี่โคราช'จานใหญ่ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง จัดมาพร้อมเครื่องเคียง เช่น ถั่วงอกดิบ ต้นหอม แครอทแกะสลักสวยงามและมะนาวพร้อมเสิร์ฟคณะผู้เยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรม Connext ED ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ที่ทั้งหน้าตาชวนให้ลิ้มลอง และผู้ที่ได้ชิมต่างการันตีความอร่อยไม่แพ้ฝีมือร้านดังในเมืองโคราช ที่พิเศษกว่านั้น หมี่โคราชจานนี้เป็นฝีมือของน้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ สูตรอาหาร เทคนิคการปรุง จากมืออาชีพชื่อดังประจำจังหวัดนครราชสีมา

      โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น 1 ใน 195 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือ ซีพีเอฟ ในโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) ซึ่งมุ่งสร้างความเป็นผู้นำสู่การพัฒนาทักษะของครูและสร้างองค์ความรู้แก่เด็ก ร.ร.เปิดสอน สำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 391 คน โดยโรงเรียนดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ แบ่งเป็น 5 กลุ่มอาชีพ คือ คหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ความคิด สร้างสรรค์ และ อุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถต่อยอดด้านอาชีพและขยายผลไปสู่การ สร้างงาน สร้างรายได้เมื่อจบการศึกษาออกไป ส่วนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา ทางโรงเรียนฯ จะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองด้านอาชีพ

      นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล (รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการฯ) กล่าวว่า ร.ร.นครราชสีมา ปัญญานุกูล กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า “หมี่โคราช” เป็นของดีประจำจังหวัด และเป็นเมนูอาหารที่เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ง่าย มีวัตถุดิบ และผู้เชี่ยวชาญอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว เด็กๆ สามารถเรียนรู้ทักษะอาชีพได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การผลิตเส้นหมี่ด้วยวิธีดั้งเดิม สูตรการปรุง จนถึง การบริหารจัดการ และการทำตลาด  ทำให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาในเรื่องของความคิด ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะเป็นการ ต่อยอดเรื่องของอาชีพ การมีงานทำ ซึ่งเด็กเหล่านี้เวลาที่จบไปแล้วจะได้นำไปประกอบอาชีพได้

     คุณครูสังเวียน วัฒนา ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียน เล่าเสริมว่า โครงการ"หมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย" ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เพิ่มความชำนาญ ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยนักเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบได้เอง ลงมือปฏิบัติ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ ขณะที่เดียวกันยังรู้จักการทำการตลาด เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวันแขกที่เยี่ยมโรงเรียน การออกงานต่างๆ  และระหว่างนี้อยู่ระหว่าง ฝึกฝีมือให้เชี่ยวชาญ เพื่อออกงานวันฉลอง วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

     นายเอนก บุญหนุน ประธานบริหารโครงการ Connext ED ซีพีเอฟ กล่าวว่า เป้าหมายของ ซีพีเอฟ คือการปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรม เพื่อให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตของตนได้ตามศักยภาพและความถนัดอย่างถูกต้อง โดยอาสาสมัครผู้นำของซีพีเอฟจะร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อกำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับทั้งตัวครูและนักเรียน รวมถึงการพัฒนาการงานอาชีพให้นักเรียนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

     ภายใต้โครงการ Connext ED ซีพีเอฟ เข้าไปสนับสนุนโครงการ "หมี่โคราช สร้างเถ้าแก่น้อย" เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญ และ ทักษะในการทำอาหาร ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดนำไปสู่การใช้วิชาความรู้ เพื่อไปประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นทางเลือก อีกอาชีพหนึ่งในอนาคต

     โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล เน้นการสร้างศักยภาพและมั่นใจในตัวเอง การสนับสนุนเทคโนโลยี ICT (Information Communication Technology) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นการนำศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ในบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้นำ(School Partner) ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยซีพีเอฟมีอาสาสมัครผู้นำจำนวน 65 คน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งหมด 195 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!