WORLD7

sme624x100 giftqm720

1cHAIBADAN

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จับมือ เครือเบทาโกร จัดงานเกษตรแฟร์'๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” และแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดย อำเภอชัยบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลทั้ง 17 แห่ง ร่วมกับเครือเบทาโกร และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายในงานกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการทางด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การตรวจและรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเสวนาเชิงวิชาการ การจำหน่ายสินค้า ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์และสินค้า O-TOP ของชุมชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพและการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของเด็กนักเรียน

     นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบทาโกรถือเป็นอีกหนึ่งภาคเอกชนที่มีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือกับการจัดงานครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานครอบคลุมวิถีเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ’ช่องสาริกา โมเดล’ แนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร ที่ได้นำเครื่องมือการจัดการด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Management) เข้าไปช่วยชาวบ้านให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบ Holistic – Area Based Community Development ชุมชนต้นแบบ (ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี) อาชีพดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี โดยมีความรู้คู่คุณธรรม และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน สร้างกลไกการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่แท้จริงต่อคนในชุมชน และสามารถนำแนวคิดนี้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้

   สำหรับ ภายในงาน เครือเบทาโกรได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม ‘ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน’ ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ บูธนิทรรศการ’ตามรอยพ่อ’จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรในราคาพิเศษ และกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!