WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

นโยบายย้ายฐานการผลิตรถยนต์มาสหรัฐฯ ผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น

590 250x250นโยบายย้ายฐานการผลิตรถยนต์มาสหรัฐฯ ผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น

   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประเด็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องการให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนและสร้างงานในสหรัฐฯ มากขึ้น ผ่านมาตรการกีดกันทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ น่าจะส่งผลให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรับเพิ่มการลงทุนผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ แทนเม็กซิโกมากขึ้นในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดีผลกระทบดังกล่าวต่อไทยน่าจะอยู่ในวงจำกัด ในขณะที่ประเด็นการขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นในด้านสินค้ารถยนต์ รัฐบาลสหรัฐฯ น่าจะมีการร้องขอให้ทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นย้ายการผลิตรถยนต์บางรุ่นไปผลิตยังสหรัฐฯ แทนการส่งออกจากญี่ปุ่น ซึ่งประเด็นดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อไทยในบางแง่มุม คือการลงทุนผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ในไทยของญี่ปุ่น และปริมาณการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยที่อาจลดลง

OO590

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!