WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สงกรานต์คนกรุง ปี'60 คาดเม็ดเงินใช้จ่าย 23,000 ล้านบาท

611 250x250สงกรานต์คนกรุง ปี'60 คาดเม็ดเงินใช้จ่าย 23,000 ล้านบาท เทคนิคการตลาดที่โดนใจ ยังดึงกำลังซื้อผู้บริโภคได้

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 คนกรุงเทพฯ มีการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็นเม็ดเงิน 23,000 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว อันเป็นผลจากคนกรุงฯ ยังคงกังวลในเรื่องของค่าครองชีพ นอกจากนี้ ความไม่สะดวกในการเดินทาง สภาพอากาศที่ร้อนและไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐเช่นเดียวกับปีก่อน จึงทำให้บรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะไม่คึกคักมากนัก ทั้งนี้ เม็ดเงินดังกล่าวแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 8,800 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 5,800 ล้านบาท ช็อปปิ้ง 4,400 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 2,000 ล้านบาท และกิจกรรมอื่นๆ 2,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ยังมีโอกาสทำตลาดหรือเพิ่มยอดขายได้ในช่วงสงกรานต์นี้ อาทิ ค้าปลีกออนไลน์ บันเทิงออนไลน์ บริการจัดส่งอาหาร นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ได้อานิสงส์ในช่วงสงกรานต์อยู่แล้ว เช่น ร้านอาหารทั่วไป ค้าปลีก ปั๊มน้ำมัน/ แก๊ส ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ

OO611

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!