WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

เที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเดือนเมษายน

613 250x250ท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเดือนเมษายน มีบรรยากาศดีขึ้น หนุน 4 เดือนแรกปี 2560 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวน 11.81 ล้านคน

        หลังจากที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 อ่อนแรงลง ส่วนหนึ่งมาจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอตัวลง และอีกส่วนมาจากปัจจัยเฉพาะของประเทศนั้นๆ อาทิ เศรษฐกิจและค่าเงินหลายประเทศที่อ่อนค่า อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในเดือนเมษายน 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากการทยอยฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีน และเทศกาลสงกรานต์ของไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมากเป็นพิเศษ

        จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในเดือนเมษายน 2560 ที่มีบรรยากาศที่ดีขึ้น น่าจะทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 นี้ มีจำนวนประมาณ 11.81 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สร้างรายได้กระจายลงสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องมูลค่าประมาณ 6.12 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้น

OO613

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!