WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ? สินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ

833 250x250มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ? สินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ 1 ใน 5 อ่อนไหวต่อมาตรการนี้

     ก้าวแรกของการจัดการการขาดดุลการค้าที่เรื้อรังของสหรัฐฯ เริ่มขึ้นแล้วนับจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามใน Executive Orders 2 ฉบับ โดยไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศคู่ค้าที่ถูกจับตา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ยังไม่น่าจะกระทบต่อการส่งออกของไทยในปี 2560 โดยรายละเอียดของมาตรการน่าจะทยอยเปิดเผยออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทำให้ผลกระทบที่ตามมาน่าจะเกิดในปี 2561 ทั้งนี้ รายการสินค้าส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ 1 ใน 5 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ที่เข้าข่ายอ่อนไหวและอาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษประกอบด้วยสินค้าที่ถูกเพิ่มแรงกดดันผ่านมาตรการ AD/CVD และสินค้าที่ได้สิทธิ GSP อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอประเมิืนระดับความรุนแรงของมาตรการที่สหรัฐฯ จะนำมาใช้ ตลอดจนความยืดหยุนของภาคธุรกิจและอำนาจต่อรองของผู้ส่งออกไทยในระยะข้างหน้า

OO833

 1DOWNLOAD

 

 

อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!