WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีน คาดส่งผลกระทบที่จำกัดต่อตลาดการเงินของจีน

1600การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีน คาดส่งผลกระทบที่จำกัดต่อตลาดการเงินของจีน รวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภาค
       การที่ Moody�s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีน มีผลกระทบค่อนข้างจำกัดต่อ Fund Flow ตลาดเงิน ค่าเงินหยวนและเสถียรภาพด้านต่างประเทศของจีน ทว่า การปรับลดอันดับในครั้งนี้ อาจส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจจีนบางส่วนที่มีแหล่งเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้
       อย่างไรก็ดี การปรับลดอันดับฯ สะท้อนความเสี่ยงเชิงระบบการเงินของจีนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าปัญหาดังกล่าวจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจจีนในระยะปานกลาง แต่โอกาสในการเกิดปัญหาด้านเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การปรับลดอันดับฯ ของจีนครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในมิติของ fund flowและค่าเงินภูมิภาค และมิติในภาคเศรษฐกิจจริงผ่านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
OO1600
 1DOWNLOAD
 
อ่านฉบับเต็ม

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!