WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ปี 2560 เวียดนามจะแซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน

3564 250x250ปี 2560 เวียดนามจะแซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน
     ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกไทยไปเวียดนามในปี 2560 น่าจะเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 5.8 หรือมีมูลค่า 9,979 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนนับจากปีนี้เป็นต้นไป ท่ามกลางพัฒนาการทางเศรษฐกิจจากความสามารถในการส่งออกของเวียดนามที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เวียดนามยังไม่มีห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำภายในประเทศที่สามารถรองรับได้ ส่งผลไปยังความต้องการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยไปเวียดนามเน้นสินค้าสำเร็จรูป ขณะเดียวกันความสามารถของภาคการผลิตในเวียดนาม น่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อสินค้ากลุ่มดังกล่าวในอนาคต อย่างไรก็ดี ไทยยังคงมีโอกาสจากศักยภาพในการส่งออกสินค้าขั้นกลางและสินค้าทุนบางชนิด ดังนั้น ไทยจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสินค้าส่งออกไปยังเวียดนามโดยผ่านกลยุทธ์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเวียดนาม เพื่อแสวงหาโอกาสที่แท้จริงจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนามยู่
 
 1DOWNLOAD
 
 

อ่านฉบับเต็ม
OO3564

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!