WORLD7

SME720 x 100tqm720

SET11

มอร์นิ่งสตาร์ เปิดเผยรายงานผลการศึกษาประสบการณ์การลงทุนในด้าน Regulation and Taxation ของอุตสาหกรรมกองทุนทั่วโลก พบว่ามีการใช้กฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ แต่โดยทั่วไปยังไม่เป็นการบังคับใช้แบบเชิงรุก

      ประเทศเนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักรได้คะแนนระดับ Top ในการศึกษาหัวข้อกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) สำหรับประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาได้คะแนนระดับ Below Average

        Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) ผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระได้เปิดเผยข้อมูลผลการศึกษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลก Global Investor Experience (GIE) ที่จัดทำขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยเป็นการให้คะแนนด้านประสบการณ์การลงทุนกองทุนรวมของนักลงทุนใน 26 ตลาดการลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา หัวข้อกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) เป็นการประเมินโครงสร้างกฎเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม โดยให้ระดับคะแนนแต่ละตลาดเป็น Top, Above Average, Average, Below Average, และ Bottom

     มอร์นิ่งสตาร์ให้คะแนนระดับ Top แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งแสดงถึงการมีกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีที่เป็นมิตรกับตลาด ในทางตรงกันข้ามมอร์นิ่งสตาร์ให้คะแนนระดับ Below Average กับประเทศออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยังต้องมีการปรับปรุงระเบียบแบบแผนในด้านกฎเกณฑ์และภาษี มอร์นิ่งสตาร์ไม่ได้ให้คะแนนระดับ Bottom ในตลาดใดเนื่องจากในทุกตลาดมีมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองนักลงทุน

     Aron Szapiro ดำรงตำแหน่ง Head of Policy Research ของมอร์นิ่งสตาร์ และหนึ่งในผู้เรียบเรียงรายงานผลการศึกษานี้กล่าวว่า “หากจะพูดถึงด้านกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีของอุตสาหกรรมกองทุน เรามองหานโยบายที่ส่งเสริมให้นักลงทุนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เช่น มาตรการภาษีที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และจำกัดเหตุที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เราพบว่าผู้มีอำนาจควบคุมในสหรัฐฯ และแคนาดามีการใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏิรูปไม่ได้ก้าวทันตามประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สหรัฐฯ และแคนาดายังคงได้คะแนนระดับ Below Average อย่างต่อเนื่องในการศึกษาหัวข้อนี้

       Exhibit 2 จากรายงานการศึกษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกในหัวข้อกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีซึ่งแสดงตารางระดับคะแนนของแต่ละตลาดที่ได้ทำการศึกษา

1aaaDMorningstar

        Andy Pettit, ดำรงตำแหน่ง Director of policy research, EMEA, และหนึ่งในผู้เรียบเรียงรายงานผลการศึกษานี้กล่าวว่า “แนวโน้มการใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อปกป้องคุ้มครองนักลงทุนกองทุนรวมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การจัดทำรายงานในรอบปี 2017 เราเห็นว่าในหลายตลาดมีการกระตุ้นให้ประชากรทุกกลุ่มลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีหรือมีการใช้กฎเกณฑ์เพื่อให้ค่าธรรมเนียมกองทุนต่ำลง เช่น บังคับการเปิดเผยข้อมูล”

      รายงานการศึกษาหัวข้อกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) สามารถดูได้ ที่นี่  โดยประเด็นสำคัญมีดังนี้

  • ประเทศเนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักรได้คะแนนระดับสูงสุด แม้ว่าจะไม่มีประเทศใดมีระบบภาษีที่ดีที่สุด แต่ประเทศเหล่านี้ให้สิทธิประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปลงทุนได้เป็นอย่างดี สหราชอาณาจักรยังคงมีการขยายมาตรการการลงทุนภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์มีจุดเด่นในการห้ามเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และสวีเดนมีจุดเด่นในด้านการกำกับดูแลที่เข้มงวด รวมทั้งเป็นผู้นำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ESG
  • ประเทศในทวีปยุโรปภายใต้การกำกับดูแลของ MiFID II ได้คะแนนในระดับ Average เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากเกณฑ์การลงทุนกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เช่น soft-dollar commissions และมีความโปร่งใสที่มากขึ้น
  • ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกายังคงเป็นรองตลาดอื่นเช่นเดิม ประเทศเหล่านี้มีกฎเกณฑ์บังคับใช้แนวปฏิบัติและแนวทางการขายที่เพียงพอตามมาตรการขั้นพื้นฐาน และนักลงทุนสามารถได้รับประสบการณ์การลงทุนที่ดี อย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ยังคงขาดมาตรฐานที่ประเทศอื่นใช้กำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสร้างแรงจูงใจหรือให้สิทธิประโยชน์การลงทุน นอกจากนี้ทั้งประเทศออสเตรเลีย แคนาดาและสหรัฐอเมริกายังตามหลังประเทศอื่นในด้านนโยบายทางภาษี ทำให้อาจเป็นอุปสรรคหรือขาดแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน
  • ประเทศญี่ปุ่นมีคะแนนลดลงไปที่ระดับ Below Average แม้ว่าจะมีการพัฒนาเชิงบวก ประเทศญี่ปุ่นตกไปที่ระดับ Below Average จากระดับ Average เนื่องจากทางมอร์นิ่งสตาร์มีการปรับปรุงระเบียบวิธีการให้คะแนนโดยจะเน้นไปที่นโยบายการปฏิบัติงานและการขายกองทุนรวมมากขึ้น ซึ่งเป็นด้านที่ตลาดอื่นมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นไม่มีข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้าน third-party research ที่จ่ายจากกองทุนรวม รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ขาย
  • ประเทศจีนยังขาดการส่งเสริมให้มีการออมเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ รวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนผ่านกองทุนรวมในวงกว้าง ประเทศจีนมีเพียงโครงการบำเหน็จบำนาญที่บริหารจัดการโดยภาครัฐโดยไม่มีรูปแบบกองทุนแบบกำหนดเงินสมทบภาคบังคับอื่นใด นอกจากนี้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของต้นทุนค่าใช้จ่าย third-party research และ soft dollars ค่อนข้างหละหลวม ถึงแม้ว่าจีนมีความพยายามที่จะเปิดตลาดทุนมากขึ้น ตัวเลือกของกองทุนยังคงจำกัดอยู่กับกองทุนในประเทศ
  • การเติบโตของ ETF ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนมากขึ้นในหลายตลาด แม้ว่าผู้ขายจะมีแรงจูงใจที่จะเสนอขายกองทุนเปิดมากกว่าก็ตาม นอกจากนี้การเก็บภาษีจาก ETF อาจมีความแตกต่างในแต่ละตลาด ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาที่มีความต่างด้านภาษีที่เป็นประโยชน์กับ ETF ในขณะที่จะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยในนิวซีแลนด์จะเสียประโยชน์ทางภาษีหากลงทุน ETF
  • แม้กองทุนในหลายประเทศยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากค่าใช้จ่ายกองทุน แต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลง ยกตัวอย่างเช่น มีการห้ามเก็บค่า commission ในออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันในฮ่องกงหากตัวกลางได้รับผลประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบตัวเงินหรือรูปแบบใดจากผู้ออกกองทุนแล้วจะไม่ถือว่าเป็นตัวกลางอิสระ
  • จากทั้งหมด 26 ตลาดที่เราทำการศึกษามีเพียงสิงคโปร์และฮ่องกงที่ไม่เก็บภาษีใด ๆ จากผู้ลงทุนกองทุนรวม ในหลายตลาดมีการยกเว้นการเก็บภาษีจากกำไรส่วนต่างหากผู้ลงทุนยังถือครองหน่วยอยู่ แต่ก็อาจมีการเก็บจากส่วนอื่น ในขณะที่สหรัฐฯ และออสเตรเลียจะต่างจากตลาดอื่นคือมีการเก็บภาษีจากกำไรส่วนต่างจากกองทุนซึ่งจะส่งผลกระทบไปที่ผู้ลงทุนที่ยังถือครองกองทุนนั้นๆ อยู่

Methodology

      การศึกษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกนี้เป็นการสะท้อนมุมมองของมอร์นิ่งสตาร์ว่าปัจจัยใดทำให้นักลงทุนกองทุนรวมมีประสบการณ์การลงทุนที่ดี การศึกษานี้พิจารณาจากข้อมูลกองทุนรวมและอีทีเอฟที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลักซึ่งการลงทุนทั้งสองแบบนี้ถือเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป ในรายงานนี้มอร์นิ่งสตาร์ประเมินแต่ละตลาดใน 4 ด้านหลักคือ นโยบายและมาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษี, เกณฑ์การปฏิบัติงานและการขาย, การกำกับดูแล, และโครงสร้างของกฎเกณฑ์

       การปรับเปลี่ยน Methodology เพื่อให้น้ำหนักมากขึ้นในส่วนของเกณฑ์การปฏิบัติงานและการขายส่งผลให้มีทั้งประเทศที่มีคะแนนที่สูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าระดับ Average เทียบกับการศึกษาครั้งก่อน ซึ่งมอร์นิ่งสตาร์เห็นว่าจะช่วยให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าตลาดใดมีแนวปฏิบัติที่ดีและตลาดใดควรมีการปรับปรุง

      รายงานนี้เป็นส่วนต่อจากรายงานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (Fee and Expenses) ที่ได้เปิดเผยไปเมื่อกันยายน 2019 โดยมอร์นิ่งสตาร์คาดว่าจะทำการศึกษาในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไปในปีนี้

เกี่ยวกับ Morningstar, Inc.

         Morningstar, Inc. เป็นผู้นำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อนักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการและสนับสนุนแผนการเกษียณ และผู้ลงทุนสถาบันใน Private Capital Market มอร์นิ่งสตาร์ให้บริการข้อมูลและการวิจัยเชิงลึกสำหรับการลงทุนหลายรูปแบบเช่น Managed investment products หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Private Capital Market และข้อมูลตลาดการลงทุนทั่วโลกแบบ Real-time Morningstar ยังเสนอบริการด้านการจัดการการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและการให้คำแนะนำรวมมูลค่า 2.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 และบริษัทมีการทำธุรกิจอยู่ใน 27 ประเทศทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.morningstar.com/company หรือติดตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc

         Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบด้วยบริษัทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Morningstar Research Services LLC. การให้คะแนนสำหรับแต่ละตลาดการลงทุนมาจากขั้นตอนการประเมินเชิงคุณภาพโดยนักวิเคราะห์จากฝ่าย manager research การให้คะแนนที่เปิดเผยในรายงานนี้เป็นการประเมิน ดังนั้นจึงถือเป็นการแสดงความเห็นและไม่ถือเป็นการรับรอง การประกาศแถลงข่าวนี้และรายงาน Global Fund Investor Experience มีวัตถุประสงค์ในการแสดงข้อมูลเท่านั้น

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!