WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaสวสด ตนตระรตน

คุยนอกกรอบ: 'สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ' งานวิจัยยุค 4.0 เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ใช้ประโยชน์ได้จริง

      ไทยโพสต์ : นับแต่ปี 2536 ก็ก้าวมาเป็นปีที่ 25 แล้วสำหรับ 'สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)' ซึ่งเป็นองค์กร ภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี’สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ’เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

        ย้อนไปราว 5 ปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นที่ 'สุทธิพันธ์' ได้เข้ามารับไม้ต่อมาจาก 'สวัสดิ์ ตันตระรัตน์'ทำหน้าที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ "โจทย์ใหญ่ที่สำคัญ เมื่อผมมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ คือ จะต้องให้ความสำคัญในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพราะผลงานวิจัยของ สกว.มีเยอะมาก ซึ่งจะต้องดึงความรู้จากงานวิจัยที่สั่งสมมา ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเราจะต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยในทุกด้าน อีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญสำหรับผมในการดูแล สกว.คือ การบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทุกระดับ ไปจนถึงระดับชุมชนและท้องถิ่น พร้อมจับมือภาคีต่างๆ เพื่อการวิจัยที่รอบด้าน"

                เวลาผ่านเข้าปีที่ 5 ในการนำทัพ สกว. ก็มีผลงานวิจัยเข้าตาและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง นั่นอาจเป็นเพราะนี่คือการวางคนได้ถูกที่ ถูกเวลา รวมถึงรักงานวิจัยและคลุกคลีกับงานวิจัยมานับตั้ง แต่เรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524 จากนั้นบิน ไปศึกษาต่อเมืองผู้ดีได้ดีกรี Diploma in Clinical Neuro logy จาก Institute of Neuro logy and National Hospital For Nervous Diseases, University of London ประ เทศอังกฤษ 2531 และรับ อนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประ กอบอาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา จากแพทยสภา ในปี 2539

       นอกจากนี้ สกว.ได้ให้ การสนับสนุนทุนวิจัยมาต่อเนื่อง 25 ปี จากนี้ไปจะดำ เนินการเพื่อพัฒนาคนและนักวิจัย สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มากพอ โดยเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ล่าสุดเพิ่งเปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน ได้แก่ "สกว." "แปลงร่าง" และ "สาระ" หวังเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว.ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไป

        สุทธิพันธ์กล่าวปิดท้ายว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คาดหวังว่า จะอำนวยความสะดวกพร้อมหนุนเสริมพันธกิจหลักของเราในด้านต่างๆ ได้แก่ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 นี้อย่างแท้จริง.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!