WORLD7

sme624x100 giftqm720

Display # 
Title Author Hits
ไทย-เวียดนาม ร่วมหารือทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ Written by Super User 2290
เกษตรฯ เร่งเครื่อง Big Data ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล Written by Super User 1865
รมว.กษ. แจง กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข มีการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ตามหลักการสากล Written by Super User 1383
กระทรวงเกษตรฯ หนุนสหกรณ์เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง Written by Super User 1459
สุวิทย์ แนะภาคเกษตรปรับตัวสู่ Smart Farmer เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ-ตอบโจทย์ความต้องการยุค 4.0 Written by Super User 2048
ก.เกษตรฯ มุ่งโครงการข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ลดพื้นที่ทำนา หนุนปลูกพืชหลากหลายหลังฤดูทำนา สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร Written by Super User 860
กรมป่าไม้ชวนคนไทยลงทะเบียนปลูกไม้เศรษฐกิจผ่านระบบ 'e-Tree' Written by Super User 1163
กรมชลประทาน เดินหน้าปรับแผนเก็บกักน้ำ ให้สอดคล้องกับสภาพฝน รับมือฤดูแล้งหน้ามีน้ำใช้อย่างเพียงพอ Written by Super User 1113
กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever-War room) Written by Super User 1125
ก.เกษตรฯ มุ่งยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น หวังเป็นกลไกหลักพัฒนาภาคการเกษตรไทย Written by Super User 1516

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!