WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

MOCชตมา บณยประภศร copyพาณิชย์ (Informal WTO Ministerial Gathering : IMG) ถกเวที WTO หนุนปฏิรูประบบการค้าพหุภาคี - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่าง ไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering : IMG) เพื่อร่วมหารือแนวทางการรับมือกับความท้าทายของการค้าโลก และปฏิรูประบบการค้าพหุภาคีให้ WTO ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับพลวัตทางการค้าในยุคศตวรรษที่ 21 และการค้าอิล็กทรอนิกส์

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering : IMG) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) และการหารืออื่นๆ ระหว่างวันที่ 2๔ – 25 มกราคม 2562 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับรัฐมนตรีการค้าและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม 32 ประเทศ อาทิ รัสเซีย จีน สหภาพยุโรป บราซิล ญี่ปุ่น อินเดีย แอฟริกาใต้ คาซัคสถาน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดทางการค้า

และแนวทางการปรับปรุงการทำงานของ WTO ให้มีประสิทธิภาพ โดยตนได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำความสำคัญของ WTO และระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งไทยมีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการค้าพหุภาคีมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขความตึงเครียดและประเด็นทางการค้า โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงระบบการค้าพหุภาคีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบดังกล่าวอีกครั้ง

 นอกจากนี้ ได้ร่วมผลักดันการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นสำคัญ โดยเน้นย้ำให้สมาชิก WTO คำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกด้วย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์การค้าภายใต้ WTO เพื่อการค้าที่โปร่งใส เป็นธรรม และคาดการณ์ได้ และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของ WTO เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก อาทิ การเริ่มขบวนการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในตำแหน่งที่ว่าง การส่งเสริมความโปร่งใสและการแจ้งตามข้อผูกพันภายใต้ WTO ตลอดจนการหาข้อสรุปการเจรจาประเด็นสำคัญ โดยสนับสนุนให้แต่ละประเทศมีความยืดหยุ่นในการหารือประเด็นต่างๆ เพื่อให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงอุดหนุนประมงให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

   ในการประชุมครั้งนี้ ไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมประกาศแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (Joint Statement on E-Commerce) กับสมาชิกรวม 76 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ได้แก่ เมียนมา ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งการเริ่มเจรจาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของไทยภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0

  นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและพัฒนาการทางการค้าระหว่างประเทศ อาทิ บทบาทของจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การค้าภูมิภาค และนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น รวมทั้งได้พบหารือกับรองอธิบดีสำนักงานเกษตรแห่งสมาพันธรัฐสวิสเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านระบบการค้าเกษตรอินทรีย์กับไทย รวมถึงหารือกับประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียของบริษัทเนสท์เล่ โดยเชิญชวนบริษัทเนสท์เล่ขยายการลงทุนด้านนวัตกรรมในไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพหรืออาหารจากพืช โดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบทดแทนผลิตภัณฑ์นม เพื่อผลิตสินค้าที่ทันสมัยในการบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เป็นต้น

   ในปี 2560 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศสมาชิก WTO คิดเป็นมูลค่า 8.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิก WTO มูลค่า 229.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังโลก และไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO มูลค่า 220.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 98 ของมูลค่าการนำเข้าของไทยจากโลก

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!