WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

วีรศักดิ์ สั่งปั้นชุมชนผลิตสินค้า GI เป็นสมาร์ท วิลเลจ เพิ่มโอกาสค้าขายออนไลน์

    วีรศักดิ์ ปิ้งไอเดีย สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา นำสมาร์ท วิลเลจ ออนไลน์ โมเดล มาปรับใช้ช่วยผู้ผลิตและชุมชนที่ผลิตสินค้า GI ให้มีช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ หลังทำสำเร็จดันเกิดชุมชนต้นแบบค้าขายออนไลน์ได้แล้ว 5 แห่ง 

    นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา บูรณาการการทำงานเพื่อช่วยกันผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ในชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถทำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยยึดต้นแบบโครงการสมาร์ท วิลเลจ ออนไลน์ ที่ปัจจุบันสามารถผลักดันให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถทำการค้าออนไลน์ได้แล้ว 5 แห่ง คือ ชุมชนบ้านนาข่า จ.อุดรธานี , ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จ.เชียงราย , ชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา , ชุมชนบ้านสังส้มซ่า จ.พิษณุโลก และชุมชนควนขนุน จ.พัทลุง

       ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้า GI หรือชุมชนที่ผลิตสินค้า GI เกิดการรวมตัวกันพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีอัตลักษณ์ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นผ่านทางออนไลน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า GI ได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อถึงแหล่งผลิต

      “การผลักดันให้ชุมชนต่างๆ ค้าขายออนไลน์ กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดเถาเป่าโมเดลเป็นต้นแบบ ที่จีนใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ที่อยู่ในชนบทให้มีโอกาสค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยในส่วนของกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับ Lazada เข้ามาช่วยนำสินค้าชุมชนเข้าไปขายในเว็บไซต์ และยังได้ต่อยอดนำไปขายในตลาดออฟไลน์ขนาดใหญ่อย่างคิง เพาเวอร์ และเครือเซ็นทรัล ทำให้ผู้ผลิตมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์”

     สำหรับ แนวคิดการผลักดันสินค้า GI ให้มีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เพิ่มขึ้น มาจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรังอุทัยธานี และเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย GI โดยมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า GI ที่มีศักยภาพให้สามารถขยายธุรกิจออกไปด้วยการรวมกลุ่มทำตลาดออนไลน์ในชุมชน ภายใต้โครงการสมาร์ท วิลเลจ ออนไลน์ เพื่อผลักดันให้สินค้า GI มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น

วีรศักดิ์ ปิ๊งไอเดีย...สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนวกชุมชนต้นแบบ 'Smart village'เข้ากับผู้ผลิตสินค้า GI

     รมช.พณ. สั่งการ! กรมพัฒน์ฯ และกรมทรัพย์สินฯ ช่วยกันดันผู้ผลิตสินค้า GI ให้รวมตัวกันในชุมชนเพื่อทำตลาดออนไลน์ให้โด่งดังและเข้มแข็ง...ผุด 2 แนวทางคือ 1) การพัฒนาผู้ผลิตที่ได้รับเครื่องหมายการันตีสินค้า GI เข้าสู่ Smart Village Online หลังกรมพัฒน์ฯ สร้างชุมชนต้นแบบ 5 แห่งแรกไทยสำเร็จ สามารถเชื่อมโยงกับ Market Place ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ยักษ์ใหญ่ได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยวัตถุดิบหลักจากสินค้า GI ช่วยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ในให้หลากหลายมิติมากขึ้น

        นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญา หารือถึงแนวทางการบูรณาเพื่อช่วยกันผลักดันผู้ประกอบธุรกิจและสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายไปเป็น ผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้ยั่งยืน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะสอดรับกับโครงการ Smart Village Online ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกของการค้าออนไลน์ ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบ 5 แห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จแล้ว คือ 1) ชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 2) ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์ใบชา 3) ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 4) ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า และ 5) ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด

        รมช.พณ. กล่าวต่อว่า "ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ 1) การพัฒนาผู้ผลิตที่ได้รับเครื่องหมายการันตีสินค้า GI ให้ก้าวเข้ามาสู่โครงการ Smart Village Online ซี่งจะช่วยทำให้ผู้ผลิตเกิดการรวมตัวกันพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญจะก่อให้เกิดสร้างพลังและช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคจำนวนมากจากทุกสารทิศสามารถเข้าถึงสินค้า GI ได้อย่างง่ายดาย ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังแหล่งผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านอัตลักษณ์ของสินค้า และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมไปถึงโครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับ Market Place ตลาดออนไลน์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Lazada และตลาดออฟไลน์ขนาดใหญ่อย่าง King Power และเครือเซ็นทรัล

     ทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีโอกาสที่จะเข้าสู่การทำตลาดในรูปแบบ Omni Channel ได้ และ 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value Added) โดยการแตกสายการผลิตเพิ่มเติมจากเดิมที่จำหน่ายเฉพาะสินค้า GI ที่แสดงถึงความมีอัตลักษณ์ในท้องถิ่นเพียงด้านเดียว โครงการ Smart Village Online จะเข้าไปช่วยพัฒนารูปแบบการผลิตทั้งการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้ผลิต สามารถสร้างสรรค์สินค้าให้สะท้อนถึงความเป็นชุมชนในหลากหลายมิติมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแต่ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ในสินค้า แม้ว่าสินค้าที่ผ่านการสร้างสรรค์ใหม่จากวัตถุดิบหลักที่มาจากสินค้า GI จะไม่ได้รับเครื่องหมายฯ ไปด้วยนั้น แต่วัตถุดิบที่มีคุณค่าจะช่วยการันตีถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจจับจ่ายสินค้านั้นได้ไม่ยาก"

      "สำหรับ แนวคิดในข้างต้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร) โดยได้ไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรังอุทัยธานี และเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย GI จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้า GI ที่มีศักยภาพเป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วให้สามารถขยายธุรกิจออกไปด้วยการรวมกลุ่มทำตลาดออนไลน์ในชุมชนภายใต้โครงการ Smart Village Online ซึ่งมีแนวทางพัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและโดดเด่นเฉพาะตัวเหมือนกัน กระทรวงฯ คาดหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนและธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็ว" รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!