WORLD7

sme624x100 giftqm720

Doebวฑรย กลเจรญวรตนกรมธุรกิจพลังงาน เตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมตามกฎหมาย ภายใน 7 มิ.ย.61

    กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามกฎหมายกำหนด มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 และภายใน 2 ปี นับแต่ประกาศกรมธุรกิจพลังงานกําหนดหลักเกณฑ์ แบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจําตัว และหลักสูตรการฝึกอบรม ของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ต้องดำเนินการให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท

 กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับจากวันประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีผลบังคับใช้ หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการมีโทษตามกฎหมาย มาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อถึงวาระการต่ออายุใบอนุญาต หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ต้องขออนุญาตใหม่

 กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งและการให้บริการกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อนักธุรกิจ และนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านพลังงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ

 ปัจจุบัน กรมธุรกิจพลังงาน กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 3 และ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน จ.ชลบุรี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!