WORLD7

SME720 x 100tqm720

3098 เสวนารถเมล์ไทยเวทีเสวนาประสานเสียงวอนรัฐบาลเร่งปฏิรูปรถเมล์ไทย เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใช้รถสาธารณะอย่างปลอดภัย

          เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดเวทีเสวนา (Live สด)เสียงคนเมืองกับภาพฝันรถเมล์ไทย” ห้องประชุม Victory Room โรงแรม Vic3 Bangkok ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงคมนาคมกำลังจะผลักดันแผนฟื้นฟู ขสมก.เข้าสู่ครม.เพื่ออนุมัติภาคีเครือข่ายฯเห็นว่ามีหลายประเด็นในแผนฟื้นฟูฯ เช่น การกำหนดราคาค่าโดยสารการให้บริการที่มีคุณภาพการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในตัวรถรวมถึงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์เป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากจึงได้จัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดยได้เชิญนักวิชาการด้านระบบขนส่งและรวมถึงฝ่ายนโยบายท่านส..กรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาสถานการณ์และความปรารถนาของระบบรถเมล์ที่ประชาชนอยากจะพัฒนาไปให้ถึง

          คุณนันทิดา จิตภักดีรัตน์ ผู้ดูแลเพจ ToGether / ทูตอารยสถาปัตย์กรุงเทพฯฝั่งใต้ ได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางด้วยรถเมล์ว่าปกติจะใช้รถเมล์เป็นประจำการมีรถเมล์ชานต่ำทำให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกและราคาประหยัดเพราะเดิมคนพิการที่นั่งรถวีลแชร์ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปไหนมาไหนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากรู้สึกต้องรบกวนคนต้องมาอุ้มขึ้นและลงรถและหลายครั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเป็นผู้หญิงการมีรถเมล์ชานต่ำทำให้คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้นอยากให้มีรถเมล์ชานต่ำให้ครอบคลุมเส้นทาง

          คุณสว่าง ศรีสม ผู้ประสานงาน ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาได้แลกเปลี่ยนความเห็นว่าอยากให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแลระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบในเขตเมืองและเวลาจะสร้างหรือปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจด้วย  ส่วนเรื่องรถเมล์ตัวเองเป็นคนพิการนั่งรถวีลแชร์เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต้องลงรถเมล์กลางถนนเพราะรถเข้าป้ายไม่ได้อยากให้มีการเข้มงวดเรื่องการจอดรถอื่นๆ ที่กีดขวางบริเวณป้ายรถเมล์เพื่อให้คนพิการสามารถขึ้นและลงรถเมล์ได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

          ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องรถเมล์ไม่สามารถแก้ทีละเรื่องทีละประเด็นที่แยกจากกันเพราะปัญหาแต่ละเรื่องจะเชื่อมโยงกันอาทิเช่นปัญหาอัตราค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดเส้นทางการให้สัมปทานเดินรถเป็นต้นการแก้ปัญหาต้องแก้เชิงระบบโดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถนำเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันและรัฐบาลต้องมองเรื่องรถเมล์ว่าเป็นบริการสาธารณะที่ต้องเข้ามาสนับสนุน ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาของเฉพาะขสมก.ที่มีหนี้สินและต้องทำแผนฟื้นฟูเท่านั้น สถานการณ์ตอนนี้เรามี 2 แผนคือแผนปฏิรูปรถเมล์ ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นเจ้าภาพเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่และงบประมาณในการเดินรถและแผนฟื้นฟู ขสมก.ที่มีเป้าหมายหลักคือการปลดหนี้ขสมก.ที่มีมากกว่าแสนล้านบาทดังนั้นประเด็นเรื่องเส้นทางเดินรถราคาค่าโดยสารการให้บริการฯลฯของทั้ง 2 แผนยังมีส่วนที่ขัดๆ กันอยู่และยังไปไม่ถึงฝันของคนเมืองส่วนตัวเห็นว่าต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถดึงเอากรมการขนส่งทางบกและขสมก.ให้มาจัดการร่วมกันได้

          คุณจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความเห็นว่าตั้งแต่เด็กที่ขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนจนปัจจุบันปัญหาของรถเมล์ยังเหมือนเดิมในประเด็นกี่การปฏิรูปเส้นทางเดินรถเมล์มีคณะกรรมการที่เป็นคนกำหนดเส้นทางที่อาจจะไม่ใช่คนใช้รถเมล์ส่วนคนนั่งรถเมล์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางและในประเด็นการปรับเปลี่ยนผู้รับสัมปทานเส้นทางในการเดินรถโดยสารประจำทางว่าหากมีการเปลี่ยนจากรถร้อนเป็นรถแอร์นั้นแม้ว่าคุณภาพรถจะดีขึ้นแต่ราคาก็จะสูงขึ้นด้วย ควรต้องคำนึงถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จำเป็นต้องใช้รถเมล์ด้วยหรือการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเส้นทางรถเมล์ก็เช่นเดียวกัน ควรถามประชาชนก่อนด้วย

          คุณวรรณา แก้วชาติ จากเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้แสดงความเห็นสนับสนุนเรื่องการให้มีรถเมล์ร้อนเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพราะราคาค่าโดยสารจะถูกกว่ารถแอร์และผู้โดยสารที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องเดินทางซื้อของขายของอาจจะมีสินค้าที่อาจมีกลิ่นการขึ้นรถเมล์ร้อนจะเหมาะกว่าการขึ้นรถแอร์

          คุณธนรัตน์ ตั้งประจักษ์ภักดี ผู้ดูแลแฟนเพจ ชุมชนคนรักรถเมล์ (Bangkok bus club) ได้แสดงความเห็นว่าปัจจุบันรถเมล์มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมมีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการอย่างเช่นมีการใช้ระบบจีพีเอสมาใช้ในการบอกตำแหน่งและสายรถเมล์ที่จะเข้าป้ายแต่สำหรับแผนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ใหม่ที่จะมีภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขการปรับปรุงเส้นทางตามแผนฟื้นฟูขสมก.และแผนปฏิรูปรถเมล์ที่จะมีรถเมล์บางเส้นทางเดิมอาจจะถูกยกเลิกไป หรือหลายเส้นทางที่เดิมไม่มีรถเมล์วิ่งแผนใหม่ก็ยังไม่มีรถเมล์วิ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ประชาชนยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนหากประกาศใช้โดยไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบตั้งแต่เนิ่นๆ จะสร้างความสับสนและวุ่นวายมากโดยเห็นด้วยว่าควรจะเปิดข้อมูลในแผนฟื้นฟู ขสมก.และแผนปฏิรูปให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความเห็น

          ข้อเสนอที่เห็นร่วมกันของเวทีคือ 1.เสนอให้กระทรวงคมนาคมเปิดเผยละเอียดข้อมูลในแผนฟื้นฟูขสมกและรวมถึงแผนปฏิรูปรถเมล์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบและ 2.เสนอให้กระทรวงคมนาคมเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆต่อแผนฟื้นฟูขสมกรวมถึงแผนปฏิรูปรถเมล์เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

 

A3098

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!