WORLD7

sme624x100 giftqm720

Aอาคม เตมพทยาไพสฐรมว.คมนาคม ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 ที่สิงคโปร์ ติดตามความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ขนส่งอาเซียน

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (KLTSP) ปี 2559-2568 และผลการดำเนินการตามแผนงานปี 2559-2560 และรับทราบแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561-2562 ภายใต้ KLTSP ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง และความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ป่น สาธารณรัฐเกาหลี)

  นอกจากนี้ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ให้การรับรองและลงนามเอกสารสำคัญ 7 ฉบับ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นตลาดการบินร่วมของอาเซียน การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งของอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการเชื่อมโยงอาเซียน 2025 และแผนงาน KLTSP ประกอบด้วย 1) ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติการในลานจอดของผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศ 2) แผนแม่บทว่าด้วยการบริหารจราจรทางอากาศของอาเซียน 3) พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

  4) พิธีสาร 3 สิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ แนบท้ายความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่สำหรับบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 5) ข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน 6) บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน และ 7) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนข้ามพรมแดน

  ทั้งนี้ รมว.คมนาคม ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน ซึ่งต้องตระหนักถึงการใช้ทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) และการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือกันในด้าน CBTP และการขนส่งทางน้ำ และได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการบริหารจราจรทางอากาศในอาเซียน (ASEAN Air Traffic Management Master Plan) เสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!