WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.AAACคณตศาสตร มจธ

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. ได้รับการยกย่องรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

        ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2562 จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศยกย่องและมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ (ควอท) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

      ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร (อาจารย์ปิง) กล่าวว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของทุกสาขาวิชา ผมจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) ในบรรยากาศห้องเรียนที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ Active Learning เพราะเราไม่อยากให้นักศึกษาแก้โจทย์ในเชิงสัญลักษณ์ได้เพียงอย่างเดียว อยากให้มีเขาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์จริงได้ จึงพยายามบูรณาการคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าคณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ในขณะที่อาจารย์ก็ต้องเป็นผู้เรียนไปด้วย จะต้องหมั่นศึกษา พัฒนาความรู้ รูปแบบการสอนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

        โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และอุทิศกำลังกายกำลังใจให้แก่วงการการศึกษาอย่างเต็มที่ ตลอดจนครองตนได้เป็นที่เคารพยกย่องในสถาบัน และต่อสาธารณชน

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โสภิณ ลิ้มวิไลกุล (พอลล่า) 083 189 8886 กรรณิการ์ ส่องจ้า (แจน) 084 071 6688 โทรศัพท์ 0 2470 8415-6

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!