WORLD7

SME720 x 100tqm720

 1aaaasicrpca

นำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์:คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

      เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้าราชการตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผลงานวิจัย ในหัวข้อ ‘วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย’โดยผู้ผ่านการพิจารณา จะได้ขึ้นนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฏหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกณฑ์การส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ข้าราชการตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลงานที่อยู่ในขอบข่ายสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฏหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ผู้นำเสนอจะต้องมีชื่อเป็นผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย และผลงานต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อน โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน  2 รูปแบบ ได้แก่ Oral presentation เรื่องละ 15 นาที และ Poster presentation นำเสนอตามช่วงเวลาที่กำหนด

    ทั้งนี้ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และประกาศกำหนดการนำเสนอในวันที่ 4 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความและรูปแบบโปสเตอร์ได้ที่ http://www.forensicrpca.com สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเนตรนภา พิมพาพร โทร.034 311 110,089 566 9678 หรือ E-mail: forensicrpca.sci2@gmail.com

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!