WORLD7

SME720 x 100tqm720

11743 MU Eวิศวะมหิดล แสดงความยินดีกับ ปลัด อว. และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการต่างๆ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

          รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็น World-Class Engineering โดยดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่และกำลังคนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนประชาชนให้มีความพร้อมสำหรับวิถีแห่งศตวรรษที่ 21 ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเชื่อมั่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความเข้มแข็งให้กับประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายและประสบความสำเร็จในที่สุด

          ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีการขับเคลื่อนงานที่เน้นความสำคัญในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) เพื่อปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง ฝึกอบรมบุคลากรระดับสูงของประเทศ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังระดับปริญญาเอก เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงจะพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในทุกๆ มิติของประเทศ โดยโครงการที่เกิดขึ้นจะเป็นโครงการที่แต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน มุ่งตอบสนองความต้องการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์

 

A11743

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!