WORLD7

SME720 x 100tqm720

4116 LearnAIมาพัฒนาทักษะด้าน AI ไปด้วยกันกับ ‘Learn-AI’

แพลตฟอร์มการเรียน AI พัฒนาโดย มจธ.

          ในปัจจุบันทั่วโลกมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้หลายๆ ประเทศมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยเพื่อให้การพัฒนาและการใช้ AI มีประสิทธิภาพนั้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับ AI แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกับ AI ได้ พร้อมทั้งสามารถวิจัยและพัฒนา AI Solution เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ให้เห็นประโยชน์ของการนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาองค์กร ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยถือว่ายังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงต้องเร่งพัฒนากำลังคน และเร่งสร้างนวัตกร เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

 

4116 LearnAI2

 

          ผศ. ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หัวหน้าโครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for All)” กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า ด้วยประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาด้าน AI และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งอนาคตโครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในวงกว้างสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI ผ่านเว็บไซต์ https://learn-AI.in.th ที่ มจธ. เป็นผู้พัฒนาขึ้นร่วมกับวิทยากรผู้สอนจากหลากหลายสถาบัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

          “Learn-AI” เป็นแพลตฟอร์มการเรียน AI แบบออนไลน์ด้วยตนเอง ที่มุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI การสร้าง AI โดยใช้ Python ด้วยตนเอง ไปจนถึงการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักสูตร คือ 1) หลักสูตรเพื่อเด็กและเยาวชน จะมีเลขรหัสหลักสูตรตั้งแต่ AI101-104 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 2) หลักสูตรเพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เลขรหัสหลักสูตร AI201-203 เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งาน และ 3) หลักสูตรเพื่อธุรกิจ เลขรหัสหลักสูตร AI301-306 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาตัวอย่างการนำ AI ไปใช้จริง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามความสนใจของตนเอง สำหรับหลักสูตร AI101 – AI203 ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมเมื่อเรียนจบ นอกจากนี้บทเรียนแต่ละหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายสาขาความเชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย หน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่มีหลากหลายแง่มุม และเสริมสร้างเนื้อหาการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนในหลายระดับ และหลากหลายความสนใจ

 

4116 LearnAI course

 

          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้บนเว็บไซต์ Learn-AI.in.th และสามารถเรียนผ่าน Web Browser ได้ ทั้งบน PC และ Mobile Devices โดยภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 13 หลักสูตร และในอนาคตทางโครงการจะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสร้างและการพัฒนา AI Solutions ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งวางแผนเพิ่มการฝึกอบรมด้าน Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพผศ. ดร.ขจรพงษ์ กล่าว

 

A4116

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!