WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa Acheewa

สอศ. จัดอบรมมาตรฐานเกณฑ์การประเมินฯ องค์การนักวิชาชีพฯ

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมสร้อยฟ้า 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี

       นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการประเมิน นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการ ที่จะได้เพิ่มองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม นำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายของ สอศ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินในทิศทางเดียวกัน เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ยังเป็นพลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้า

    ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถนำเกณฑ์การประเมิน ดังกล่าว เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในทุกปีการศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิกภายใต้โครงการนิเทศ เพื่อเข้ารับการประเมินในการจัดลำดับคุณภาพ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ นอกจากนั้น ผลการประเมินขององค์การนักวิชาชีพฯ ที่ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น และผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศในแต่ละระดับ ยังสามารถนำมาใช้ประกอบในการประเมินเพื่อจัดลำดับคุณภาพของสถานศึกษา ในการรับรางวัลจากหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกได้อีกด้วย

        ด้านนายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมิน และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน จาก 5 ภาค จำนวน 209 คน จากสถานศึกษาภาครัฐ 142 แห่ง และภาคเอกชน 44 แห่ง ที่มีการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีหลักสูตรการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง เมื่อเข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ประเมิน และมีประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ ทำหน้าที่วิทยากร โดยการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่คณะกรรมการประเมิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยฟ้า 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!