WORLD7

SME720 x 100tqm720

1abA ICDL Thailand

สอศ. จับมือ ICDL Thailand ยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดเรียนรู้ และพร้อมทำงานในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ บริษัท ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ผู้ดูแลบริหารงานด้านวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ในประประเทศไทย ร่วมพัฒนาและยกระดับด้านทักษะดิจิทัลพื้นฐาน ที่จำเป็นและเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand ผู้บริหาร สอศ. และผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

         นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในยุคดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ICDL Thailand Company Limited  หรือ (ICDL Thailand) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น National Operator ของมูลนิธิ ICDL Foundation ซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ICDL ทั้งหมดในประเทศไทย เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง

       ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของ สอศ. ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ สอศ. เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง จากภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการพัฒนามาตรฐานทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่ ของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

     ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือว่า สอศ.และ ICDL Thailand จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของ สอศ. ให้มีการพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL รวมทั้งส่งเสริมให้มีรับรองหลักสูตร และการจัดทำวุฒิบัตรร่วมกัน อีกทั้งการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกิจ) ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาครู บุคลากรด้านการศึกษา และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      รวมถึงการยกระดับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ สอศ. ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL พร้อมทั้งการพัฒนาวิทยากรต้นแบบมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล ICDL ให้กับบุคลากรของอาชีวศึกษา (Train the Trainer) เพื่อช่วยสนับสนุนในการขยายผลการพัฒนาทักษะดิจิทัล และจะดำเนินการศึกษาด้านมาตรฐานร่วมกันเพื่อทำการเทียบเคียง และรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล ในการจัดทำระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรการศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา อีกทั้ง นำมาตรฐานนี้มาเป็นระบบประเมิน และรับรองทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน

            มาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDLICDL เป็นหน่วยจัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วุฒิบัตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานโดย ICDL Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU)

โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยอยู่ในกรอบมาตรฐานคุณสมบัติแห่งชาติ (National Qualification Framework) ของนานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับการลงนามรับรองจากหน่วยงาน และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ จากทั่วโลก รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งโปรแกรม ICDL ได้นำมาใช้อย่างกว้างขวาง กว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 42 ภาษา มีจำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง และมีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!