WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaCachiwa

ว.เทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง อบรมทักษะฉาบปูนสไตล์ loft

      ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง  ประชาชนมีความสุขโดยมุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีผลต่อการพัฒนาคือ การพัฒนาคนให้มีทักษะด้าน solf skil

     โดยพัฒนามาจากการใช้ชีวิต  การเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสียสละและการมีจิตอาสา ซึ่งเป็นทักษะที่เอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการก่ออิฐฉาบปูนสไตล์ loft เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการก่ออิฐ ฉาบปูน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ด้วยการซ่อมแซมอาคาร โต๊ะสนาม ภายในวิทยาลัยฯ และนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพให้กับสังคม กิจกรรมนี้ นอกจากทักษะความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น และปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตอาสา ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

       ด้านนางลำพูน ครอบแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ loft ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่างผู้รับเหมาทั่วไปและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีทักษะเกี่ยวกับการก่ออิฐ ฉาบปูน และเทคนิคการลอกลาย มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่เสียสละ มีจิตอาสาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 25 คน และช่างผู้รับเหมาทั่วไป 6 คน

      "ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาคเอกชนที่มีความพร้อม มีมาตรฐานในการบริหารจัดการจะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์จริง กับผูเข้ารับการอบรม เป็นการนำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆ ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง และสิ่งที่ตามมา นอกจากนักเรียนนักศึกษา จะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาชีพแล้ว ก็จะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ เป็นการสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนอีกด้วย" นางลำพูน กล่าวปิดท้าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!