WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1Aการอาชีพ

การอาชีพพุทธมณฑล น้อมนำศาสตร์พระราชาหลอมรวมนักเรียนสู่การปฏิบัติจริง

       นางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต โครงการ Fix it จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กิจกรรมการฉาบปูนสไตล์ ลอฟท์) โดยมีนางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

       นางณชนกพรหมพร กล่าวรายงานว่า  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมาตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ มีทักษะ มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมระบบทวิภาคี 100%  ตามอัตลักษณ์วิทยาลัย “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ”

       วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0’ ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ  ส่งเสริมให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ด้วยการจัดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตมีการปลูกปอเทือง  อันเป็นดอกไม้แห่งความจงรักภักดีซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริในการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

      นอกจากนี้ยังมีโครงการ fix it จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กิจกรรมการฉาบปูนสไตล์ ลอฟท์) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

       วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จัดโครงการให้สอดคล้องกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการนำความรู้ในศาสตร์ทั้ง 3 ด้านหรือ 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาสู่การปฏิบัติจริง  เป็นการเดินตามรอยพ่อในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การนำองค์ความรู้ การพัฒนางานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา “เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่องานที่พ่อทำ”

         นางสาวสลารีวรรณ  กล่าวว่า การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาประเทศ และเป็นพลเมืองดี โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความรู้ และเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามวิธีทรงงานของพระราชา โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เพื่อเรียนรู้ สร้างความรู้ จากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพสอดแทรกการพัฒนาคนตามศาสตร์พระราชา ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน และสร้างจิตสำนึก ให้คนไทยสร้างความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!