WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaCออมศลป

ออมสิน มอบรางวั'ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี'

     ธนาคารออมสิน มอบรางวัล'ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี' พร้อมโชว์ผลงานภาพวาดชนะการประกวด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ พ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลฯ พระราม ๙ ผอ.ธนาคารออมสินเผยปลื้มประกวดวาดภาพปีที่ ๒ ได้รับความสนใจมากกว่าปีที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า ๖๐๐ ผลงาน

      นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ 'ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี' เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ทำการตัดสินผลงานไปเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้ส่งผลงานประกวดวาดภาพเข้าประกวดจากทั่วประเทศกว่า ๖๐๐ ผลงาน ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้ คาดว่าจะเดินหน้าส่งเสริมงานศิลปะ เพื่อสืบสานงานศิลป์ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยต่อไป

     สำหรับ การตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ธนาคารได้รับเกียรติจากศิลปินระดับชาติร่วมตัดสินผลงาน อาทิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์สังคม ทองมี และ อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลนั้น มีความสมบูรณ์ครบทั้งองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการนำเสนอและเรื่องราวการสื่อสารทั้งสิ้น

      ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ 'ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี'ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "ภายใต้ร่มเงาที่พ่อสร้าง" ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๑ ล้านบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๑ นายทรงฤทธิ์ เหมือนพรม จากผลงานชื่อ 'บวชถวายพ่อ ๒' ได้รับเงินรางวัล ๒ แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๒ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย จากผลงานชื่อ 'ฝนหลวง ๒' ได้รับเงินรางวัล ๑ แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๓ นายเดโช โกมาลา จากผลงานชื่อ "จากดินพ่อ" รับเงินรางวัล ๕ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล คือ ๑.นายธนพล เสือโรจน์ ผลงานชื่อ "เทวราชา (ธ สถิตย์ ณ เขาพระสุเมรุ)" ๒. นายดิษณ์กร สุทธสม จากผลงานชื่อ 'ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร' ๓. นายบุญเสริม วัฒนกิจ จากผลงานชื่อ "ทำนุบำรุง" ๔.นายสุกิจ ชูศรี ผลงานชื่อ 'เราต่างเป็นความหวังกันและกัน ใต้ร่มพระบารมี' และ ๕. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ 'ออมศิลป์ แผ่นดินธรรม' ได้รับเงินรางวัลคนละ ๓ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร

       ประเภทเยาวชนอายุ ๑๔-๑๘ ปี ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "บารมีของพ่อ" ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๑ แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๑ นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ จากผลงานชื่อ "แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมี" ได้รับเงินรางวัล ๕ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๒ นายศิริโรจน์ โคตรวงษา จากผลงานชื่อ "อนาคตของแผ่นดิน" ได้รับเงินรางวัล ๓ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๓ นายกฤษฎา ทองรักษา จากผลงานชื่อ "ข้าวหลวง" ได้รับเงินรางวัล ๒ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ๔ รางวัล คือ ๑.นางสาวจิดาพร สอนอาจ จากผลงานชื่อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ภายใต้พระบารมี" ๒.นางสาวศศิประภา ประทุมทอง จากผลงานชื่อ "ศีลสุข" ๓.นางสาวพิสชา พ่วงลาภ จากผลงานชื่อ "ออมสิน ร.๙ ใต้ร่มพระบารมี" และ ๔.นายพลวัฒน์ สามิดี จากผลงานชื่อ "ออมศิลป์ใต้ร่มพระบารมี"  ได้รับเงินรางวัลคนละ ๑ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร        

        ผู้ได้รับรางวัล ประเภทเยาวชนอายุ ๗-๑๓ ปี ได้แก่ เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "สมมุติโพธิสัตว์ราชา" ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๕ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร และ ประกาศนียบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๑ เด็กหญิงจันทิรา จันทโชติ จากผลงานชื่อ 'ใต้ร่มพระบารมี' ได้รับเงินรางวัล ๓ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๒ เด็กชายพู่กัน สร่องศรี จากผลงานชื่อ 'ประชาชนของพ่อหลวง' ได้รับเงินรางวัล ๒ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ชนะรางวัลที่ ๓ เด็กชายชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ จากผลงานชื่อ "วิถีไทยใต้ร่มพระบารมี" ได้รับเงินรางวัล ๑ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ๔ รางวัล คือ ๑.เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข จากผลงานชื่อ 'วิถีไทย'๒.เด็กหญิงอรชพร จงสุข จากผลงานชื่อ 'แสงสุดท้าย' ๓.เด็กชายธาวิน อุทธิยัง จากผลงานชื่อ 'ตามรอยพ่อหลวง'และ ๔.เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์ จากผลงานชื่อ 'อีสาน' ได้รับเงินรางวัลคนละ ๕ พันบาท พร้อมเกียรติบัตร

      ในโอกาสนี้ธนาคารออมสิน ได้จัดแสดงผลงานการประกวดภาพวาด 'ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี'ที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ภาพ โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมชมผลงาน ฟรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายนนี้ ณ ลานเวิร์คแอนด์เพลย์ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙  ทั้งนี้คาดว่าในปีต่อๆทางธนาคารจะมีการประกวดวาดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าหรือกิจกรรมอื่นๆของธนาคารฯได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com นายชาติชาย กล่าวเสริมท้าย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!