WORLD7

SME720 x 100tqm720

5449 ประชุมคุณธรรมคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ จัดประชุมออนไลน์

แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละเจเนอเรชั่น

          คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ครั้งที่ 3/2563โดยมี ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, พลเอก ศรุต นาควัชระ, นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, นายสรโชติ อำพันวงษ์, นายภพ เอครพานิช ฯลฯ โดยได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลในแต่ละช่วงวัยของสังคมไทย จำนวน 5 แผนงาน ดังนี้

          1. แผนงานการสร้างองค์กรคนดีเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักการ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) คือ บ้าน หมายถึง ครอบครัว ชุมชน, วัด หมายถึง องค์กรทางศาสนา, โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษา โดยจะมีการส่งเสริมโครงการชุมชนคุณธรรมให้มีความแพร่หลายต่อไป

          2. แผนการสร้างโอกาสให้คนดีเป็นคนเก่ง ซึ่งจะมีการมุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของคนใน GEN – baby boom และการน้อมนำหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย

          3. แผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลใน GEN – X โดยจะมีการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ของบุคคลใน GEN – X และการพัฒนาความรู้ในการสร้างโอกาสด้านต่างๆ ทั้งในด้านอาชีพ สุขภาพใจและสุขภาพกาย โดยจะมีการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการใช้งาน

          4. แผนงานการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับกลุ่มคนใน GEN – Y โดยจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนา Information and media literacy คือ การสร้างความรู้และความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อ และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของชาติ

          5. แผนงานการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับกลุ่มคนใน GEN – Z โดยนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 3 วิชา Digital Marketing ได้นำเสนอคลิปตัวอย่าง เช่น Website LEA(R)N DEE : เรียนฟรีที่บ้าน สร้างอาชีพง่ายๆ ได้ Never to late to learn: พอเพียง, FanPage Protect Me : หยุดวิจารณ์ เลิก Bully แนะวิธีการรับมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : จิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นการประกวดระดับประเทศต่อไป


AO5449

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!